Chưa điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu than

Cử tri tỉnh Quảng Ninh đề nghị với Bộ Tài chính giảm thuế xuất khẩu than ở mức phù hợp để tăng cơ hội xuất khẩu và giảm lượng than tồn kho hiện nay (6,4 triệu tấn than).

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Ngày 23/5/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu. Theo đó, điều chỉnh thuế xuất khẩu mặt hàng than đá thuộc nhóm 27.01 từ mức 10% lên mức 13%. Thông tư số 71/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/7/2013.

Thực hiện công văn số 246/VPCP-KTTH ngày 05/02/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về giá bán than cho sản xuất điện, ngày 26/7/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 548/BTC-QLG hướng dẫn về giá than bán cho sản xuất điện. Theo đó, từ ngày 01/8/2013, giá than bán cho sản xuất điện đã được điều chỉnh tăng theo nguyên tắc bù đắp được giá thành toàn bộ năm 2013, tối đa bằng giá than xuất khẩu cùng chủng loại tại thời điểm điều chỉnh để thực hiện đúng Nghị quyết số 51/2010/QH13 ngày 08/11/2010 của Quốc hội “ Chủ động thực hiện lộ trình điều chỉnh giá cả một số hàng hoá, dịch vụ Nhà nước đang quản lý như điện, than, các dịch vụ công như y tế, giáo dục... theo cơ chế thị trường”, Nghị quyết số 31/2012/QH13 ngày 08/11/2012 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định.

Mức thuế suất thuế xuất khẩu 13% đối với mặt hàng than đá vừa mới được thực hiện từ ngày 7/7/2013. Vì vậy, Bộ Tài chính cần tiếp tục theo dõi diễn biến giá và lượng than xuất khẩu, trước mắt chưa điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu than.

(KT)