Có thể thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân trên Cổng DVCQG

(eFinance Online) - Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống, tích hợp, cung cấp dịch vụ đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cơ sở kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư qua Trục liên thông văn bản quốc gia, hoàn thành để đưa vào triển khai thí điểm đối với đăng ký thuế lần đầu cho cá nhân đáp ứng tiến độ phục vụ trải nghiệm tại Lễ công bố Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư dự kiến ngày 25/02/2021.
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Ngày 18/02/2021, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp và thống nhất một số nội dung, kế hoạch tích hợp hệ thống của Tổng cục Thuế với cơ sở dữ liệu dân cư như sau: Đối với dịch vụ liên quan đến cơ quan thuế, lựa chọn triển khai hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân do hồ sơ này sử dụng nhiều thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu dân cư; thực hiện thí điểm và triển khai rộng đồng bộ với kế hoạch của Bộ Công an.

Do đó, Tổng cục Thuế đề xuất lộ trình thực hiện tích hợp dịch vụ đăng ký thuế lần đầu như sau: Giai đoạn 1, triển khai quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu cho cư dân. Vì cơ sở dữ liệu dân cư không có thông tin về ngày cấp, nơi cấp căn cước công dân để lên tờ khai đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, do đó việc tích hợp với cơ sở dữ liệu dân cư hỗ trợ hiển thị sẵn trên tờ khai các thông tin từ cơ sở dữ liệu dân cư (người nộp thuế phải điền một số chỉ tiêu không có trong cơ sở dữ liệu dân cư), còn việc xử lý hồ sơ tại cơ quan thuế giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Giai đoạn 2, Tổng cục Thuế phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an rà soát lại các quy định, báo cáo Bộ đảm bảo các điều kiện pháp lý để triển khai sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư cho việc cải cách thủ tục hành chính về đăng ký thuế lần đầu, không yêu cầu người nộp thuế mang hồ sơ đến cơ quan thuế để đối chiếu (tương ứng với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Đồng thời, các bên phối hợp chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ triển khai rộng từ ngày 01/7/2021.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an… chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để triển khai ứng dụng CNTT đáp ứng kế hoạch nêu trên.

PV