Công bố thủ tục xóa nợ phát sinh trước 1/7/2007

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2438/QĐ-BTC công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hai thủ tục đó bao gồm: Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với doanh nghiệp Nhà nước hoàn thành cổ phần hóa; Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán.

Người nộp thuế thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt gửi hồ sơ đề nghị xóa nợ tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của người nộp thuế: Trường hợp hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đầy đủ, trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, người có thẩm quyền phải ra quyết định xóa nợ thuế hoặc thông báo không thuộc phạm vi, đối tượng hoặc không đủ điều kiện xóa nợ thuế.

Việc thực hiện các thủ tục này không mất lệ phí.

(T.H)