Cục thuế Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường hợp tác rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ thuế về đất

Chiều 16/11, Cục Thuế Hà Nội phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức ký quy chế phối hợp trao đổi thông tin hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai.

Theo Quy chế, thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện thông qua hình thức luân chuyển thông tin bằng dữ liệu điện tử, tập tin điện tử có gắn chữ ký số nhằm rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ thuế về đất đai cho người dân trên địa bàn Hà Nội.

Cơ quan đăng ký đất đai thực hiện kiểm tra đầy đủ, hợp lệ hồ sơ của người sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, hợp pháp tiến hành nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu để xác định nghĩa vụ tài chính vào ứng dụng quản lý tại đơn vị; truyền phiếu chuyển thông tin điện tử có chữ ký số sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp chưa thể trao đổi thông tin theo hình thức phiếu chuyển điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính, hai cơ quan tiếp tục trao đổi thông tin với nhau bằng hồ sơ scan thông qua đường thư điện tử có chữ ký số. Hai bên phối hợp hoàn thiện hệ thống để chuyển dần sang điện tử, số hóa hoàn toàn.

Đối với cơ quan thuế, nhận phiếu chuyển thông tin địa chính từ cơ quan đăng ký đất đai; kiểm tra thông tin trên phiếu chuyển điện tử và thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin xác định nghĩa vụ tài chính từ cơ quan đăng ký đất đai.

(PV)