Cục Thuế Tây Ninh tập trung triển khai công tác quản lý nợ thuế

Trước tình hình kinh tế trong nước năm 2013 gặp nhiều khó khăn, việc nợ thuế có chiều hướng gia tăng, sản xuất kinh doanh ngừng trệ, sản phẩm tiêu thụ chậm, lượng hàng tồn kho lớn, bán hàng không thu được tiền, chiếm dụng vốn lẫn nhau, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã đề ra các biện pháp nhằm đảm bảo chi tiêu thu nợ được giao.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Năm 2013, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều biện pháp phân loại nợ đọng tiền thuế, quản lý thu nợ, định kỳ hàng tháng, từng bộ phận, công chức quản lý nợ lập kế hoạch thu nợ cụ thể cho từng đối tượng, từng khoản nợ (nhất là các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, chây ỳ) đồng thời chỉ đạo quyết liệt các Chi cục Thuế các huyện, thị xã, phòng Kiểm tra thuế số 1,2 và phòng thuế TNCN thực hiện tốt kế hoạch giảm nợ, các Chi cục Thuế xây dựng chỉ tiêu thu nợ đến từng địa bàn cụ thể, tăng cường quản lý thu, tăng thu, giảm nợ đọng tiền thuế không vượt quá 5% theo quy định mà Tổng cục Thuế đã giao.

Phòng QLN&CCNT Cục Thuế Tây Ninh cũng phối hợp với phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự Quản lý kinh tế và Chức vụ Công an Tây Ninh, tiếp tục và tiến hành xử lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, chây ỳ  không thực hiện như đã cam kết nộp nợ thuế, làm việc đấu tranh về ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp này qua đó củng cố hồ sơ thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã ban hành thông báo: 4.548 thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp (mẫu  số: 07/QLN) với số tiền theo lượt thông báo là 553.336 triệu; 531 thông báo sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế (mẫu số:09/TB-CCNT).

Đã ban hành 91Quyết định cưỡng chế (bằng biện pháp trích tiền gửi tài khoản 64 QĐ, dừng làm thủ tục Hải quan 04 QĐ, đình chỉ sử dụng hóa đơn 23 QĐ) đã thu được: 6.175 triệu đồng.

Với việc tăng cường áp dụng các biện pháp trên, tổng số tiền thuế nợ năm 2012 đã thu (đến 30/11/2013) là: 128.043 triệu đồng,  so với chỉ tiêu tuyệt đối mà Tổng Cục Thuế  đã giao tại Công văn số: 1015/TCT-QLN ngày 28/3/2013, đạt 95,51 %. Trong đó:

- Bằng biện pháp Quản lý nợ: 121.868 triệu đồng.

- Bằng biện pháp cưỡng chế: 6.175 triệu đồng.

Đến 31/12/2013 ước đạt 100% chỉ tiêu thu nợ được giao năm 2013.

Để thực hiện nhiệm vụ và giải pháp quản lý, nhằm nâng cao, hiệu quả công tác quản lý  thu hồi nợ năm 2014, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Tây Ninh, đồng thời tập trung một số biện pháp:

Thứ nhất, tuyên truyền sâu rộng Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, giải thích để người nộp thuế hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nộp thuế vào NSNN đúng theo quy định, tổ chức đối thoại thường xuyên đối với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành, tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Thứ hai, thực hiện Quy chế phối hợp số: 1600/QCPH/CT-CA ngày 16/4/2008 và Quy chế phối hợp số: 4444/QCPH/CT-CA ngày 04/10/2010 giữa Cục Thuế và Công an Tây Ninh về việc bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Thực hiện kế hoạch số: 1963/KH-CT-CA  ngày 04/6/2013 về việc kế hoạch phối hợp hai ngành Thuế - Công an tỉnh Tây Ninh năm 2013, như: Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã phối hợp hỗ trợ ngành thuế thực hiện công tác đấu tranh chống các hành vi chây ỳ không nộp đủ tiền thuế, tiền phạt đối với các doanh nghiệp còn nợ thuế lớn để thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước.

Thứ ba, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cấp mới giấy phép ĐKKD đối với các thành viên trong danh sách sáng lập viên Cty TNHH và các cá nhân còn nợ thuế. Đồng thời thông tin cùng các Ngân hàng thương mại; Tổ chức tín dụng khi phong tỏa trích tiền gửi tài khoản…

Thứ tư, thường xuyên theo dõi tình hình nợ thuế của từng người nợ thuế, qua đó tiến hành phân loại và lập kế hoạch chi tiết đối với từng người nợ thuế theo định kỳ hàng tháng, đề ra các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế có hiệu quả, thường xuyên tổ chức đoàn công tác đến các doanh nghiệp có nợ thuế lớn chây ỳ, nhắc nhỡ nộp kịp thời vào NSNN.

(T.H)