Cục thuế TP.Hồ Chí Minh: Tổng thu NSNN tăng 12,77% so năm 2014

Báo cáo của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh cho biết, kinh tế thành phố năm 2015 tiếp tục đà tăng trưởng, sản xuất công nghiệp, đầu tư trong nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có chuyển biến tích cực. Ngoài ra, các doanh nghiệp đã chủ động khắc phục những trở ngại khó khăn để duy trì ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế ngày càng cao của người nộp thuế cũng tác động ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng thu trên địa bàn là 184.403 tỷ đồng, đạt 104,91% so dự toán pháp lệnh năm, tăng 12,77% so năm 2014; tổng thu nội địa tính cân đối là 182.549 tỷ đồng, đạt 103,85% so dự toán pháp lệnh năm, tăng 13,12% so năm 2014, trong đó: Số thu nội địa tính cân đối trừ dầu là 159.570 tỷ đồng, đạt 110,99% so dự toán pháp lệnh năm, tăng 23,81% so năm 2014;  Số thu từ dầu thô là 22.978 tỷ đồng, đạt 71,81% so dự toán pháp lệnh năm, giảm 29,30% so năm 2014.

Tất cả các khoản thu tính cân đối đều tăng so với cùng kỳ ngoại trừ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cụ thể: tiền sử dụng đất tăng 158,3%, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 55,17%, thuế Bảo vệ môi trường tăng 132,47%, lệ phí trước bạ tăng 39,50%, phí, lệ phí tính cân đối tăng 16,17%, thuế Thu nhập cá nhân tăng 14,96%, thu khác ngân sách tính cân đối tăng 17,41%...

(PV)