Đảng bộ CQ Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020: Quyết tâm hoàn thành 8 chỉ tiêu của nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ CQ Tổng cục Thuế cho biết, mục tiêu cao nhất của kỳ đại hội lần thứ XV này là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế, lãnh đạo toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ CQ Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015 - 2020: Quyết tâm hoàn thành 8 chỉ tiêu của nhiệm vụ chính trị

Theo đó, 8 chỉ tiêu quan trọng nhất của nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ đặt quyết tâm phải hoàn thành trong nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm: (1). Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao. (2). 100% đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên. (3). 100% các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên. (4). 100% cấp ủy thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% chi bộ xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng của Người. (5). 100% cấp uỷ, chi bộ thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị. (6). 100% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (7). Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về đảng cho 150-200 quần chúng ưu tú, kết nạp tối thiểu từ 100 -150 đảng viên mới; 100% đảng viên mới được chuyển đảng chính thức. (8). Tiếp tục bổ sung cán bộ chuyên trách làm công tác đảng, đoàn thể để kiện toàn tổ chức đảng bộ.

Cùng với 8 chỉ tiêu chủ yếu, Đảng bộ CQ Tổng cục Thuế cũng đã xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để triển khai thực hiện. Cụ thể là để đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong 5 năm tới, đảng bộ sẽ tập trung trí tuệ và sức lực để thể chế hóa nội dung, định hướng của Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thu đồng bộ, bền vững, đảm bảo tỷ lệ động viên hợp lý nguồn lực vào NSNN bình quân khoảng 20-21%GDP giai đoạn 2016 - 2020, trong đó huy động từ thuế, phí khoảng 19-20%GDP.

Quy mô thu NSNN giai đoạn này bằng khoảng 1,7 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, trong đó quy mô thu nội địa trừ đất tối thiểu bằng 2 lần; đồng thời, nâng dần tỷ trọng thu nội địa đến năm 2020 đạt trên 80% tổng thu NSNN. Trong công tác quản lý thuế, cùng với việc nghiên cứu kiến tạo các giải pháp mới để khai thác và nuôi dưỡng hiệu quả nguồn thu, Đảng bộ sẽ phối hợp với các cấp chính quyền trong cơ quan tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường hiệu quả các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế; hiện đại và đa dạng hoá cách thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nhằm vừa tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật thuế, vừa đảm bảo công bằng về nghĩa vụ với NSNN và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các DN.

Thực hiện định hướng lớn của Đảng, Nhà nước là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn hội nhập sâu rộng với thế giới, Đảng bộ CQ Tổng cục Thuế tiếp tục lãnh đạo toàn ngành tập trung kiện toàn đội ngũ, nâng cao hiệu quả hiệu lực thực thi công vụ để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác quản lý; tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu ngành thuế góp phần hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia; thiết lập hệ thống thông tin quản lý, tăng cường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam là một trong bốn nước đứng đầu khu vực Ðông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế.

Đối với công tác xây dựng đảng, nhằm không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Đảng bộ CQ Tổng cục Thuế chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện xây dựng chương trình công tác đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị thường trực của đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra, kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng quy chế làm việc cụ thể của từng cấp ủy nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, tiên phong, xây dựng khối đoàn kết trong đảng.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính giáo dục, thuyết phục của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy cấp trên, đặc biệt là các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính - thuế. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ chủ trương duy trì nề nếp sinh hoạt, xây dựng nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp với hiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên; kiện toàn bộ máy làm công tác chuyên trách Đảng xứng tầm và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, các tổ chức đảng thuộc đảng bộ thực hiện đầy đủ và đúng quy định về Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động nội bộ, trọng tâm là công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản... để tạo niềm tin và giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan.

Nhấn mạnh giai đoạn 2015-2020 có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành Chiến lược Cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế đến năm 2020, Đảng bộ CQ Tổng cục Thuế quyết tâm tập trung cao độ trí tuệ, đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để lãnh đạo cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

(Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế)