Đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan Thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2585/QĐ-BTC, ngày 8/10/2014, về Quy định đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của người đứng đầu, cán bộ, công chức cơ quan, tổ chức Thuế các cấp.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.
Việc xây dựng tiêu chí để đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đối với người đứng đầu, cán bộ, công chức cơ quan, tổ chức Thuế các cấp là cơ sở để nhận xét, đánh giá, phân loại công chức và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm, đảm bảo thống nhất, qua đó thúc đẩy nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công việc, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác.

Nguyên tắc đánh giá và xếp loại được dựa trên các tiêu thức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức, đơn vị định lượng được và phù hợp trong từng thời kỳ; Mỗi tiêu thức đánh giá được chia làm các mức, ứng với số điểm cụ thể cho từng mức, dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; Các tiêu thức được chấm theo thang điểm 100 và được xếp loại A, B, C, D tùy theo số điểm cụ thể đạt được của các tiêu thức đó.
Quyết định cũng quy định các tiêu thức đánh giá và mức điểm cụ thể như sau: Tiêu thức về xây dựng dự toán và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN); Tiêu thức về thực hiện nhiệm vụ trong công tác kê khai và kế toán Thuế (gồm tiêu thức về tỷ lệ tờ khai đã nộp trên địa bàn và về tỷ lệ tờ khai đúng hạn); Tiêu thức về công tác quản lý nợ; Tiêu thức về thực hiện nhiệm vụ thanh tra thuế, kiểm tra thuế hàng năm; Tiêu thức về thực hiện kiểm tra nội bộ hàng năm; Tiêu thức về thực hiện giải quyết khiếu nại của người nộp thuế; Tiêu thức về hướng dẫn, trả lời các vướng mắc đề nghị xử lý của người nộp thuế; Tiêu thức về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; Tiêu thức về thực hiện luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác.

Các tiêu thức đánh giá trên được áp dụng đối với người đứng đầu cơ quan Thuế các cấp gồm: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Thuế. Còn đối với cấp Phó thì được đánh giá theo các tiêu chí tương ứng lĩnh vực được phân công phụ trách. Căn cứ kết quả đánh giá, các đơn vị sẽ triển khai việc phân loại, đánh giá công chức cuối năm và bình xét thi đua, khen thưởng của năm theo quy định.
 
Quy định này có hiệu lực từ 8/10/2014.
 
(T.H)