Điều kiện của DN để tham gia hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn

Hóa đơn xác thực là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số xác thực thông qua hệ thống xác thực hóa đơn của cơ quan thuế. Việc sử dụng hóa đơn xác thực nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) trong việc sử dụng, quản lý hóa đơn... và bảo vệ DN trước tình trạng hóa đơn của DN có thể bị làm giả.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Căn cứ Điều 4, Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế quy định: Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

- Là các doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động.

- Có chứng thư số theo quy định của pháp luật. Chứng thư số phải có thông tin mã số thuế của doanh nghiệp và còn hiệu lực.

- Hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.

(T.H)