Định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 138 /2014/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, định mức chi phí nhập được tính cho một lần nhập đối với 01 tấn thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia tại cửa kho là: 58.807 đồng.

Định mức chi phí xuất được tính cho một lần xuất đối với 01 tấn thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia tại cửa kho là: 141.189 đồng.

Định mức chi phí bảo quản lưu kho trong một năm đối với 01 tấn thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia là: 4.383.594 đồng.

Định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia bao gồm các nội dung chi có liên quan trực tiếp đến công tác nhập, xuất, bảo quản thuốc nổ. Cụ thể bao gồm: Chi phí nhân công; Chi phí vật tư sử dụng cho công tác nhập, bảo quản, xuất; Chi phí kiểm tra, kiểm định phục vụ nhập, xuất và bảo quản; Chi phí quản lý; Chi phí xử lý môi trường.

Căn cứ nội dung định mức quy định tại Thông tư này, Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia có trách nhiệm quy định các mức cụ thể cho các nội dung chi phí phù hợp với điều kiện quản lý nhưng đảm bảo không vượt quá định mức chung đã quy định.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý thuốc nổ TEN dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

(T.H)