Doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng nếu có vi phạm vẫn bị xử lý

(eFinance Online) -Ngày 3/8/2018 Tổng cục Thuế có công bố Bảng xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất năm 2017. Sau khi Bảng xếp hạng được công bố, một số báo đã đưa tin nhưng chưa hiểu hết mục đích, ý nghĩa của Bảng xếp hạng. 
Ảnh:TL.Ảnh:TL.

Tổng cục Thuế đã cung cấp thêm thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân hiểu chính xác hơn về tiêu chí xây dựng và ý nghĩa của Bảng xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam.

Theo đó, căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ (tại điểm 2 (k), Mục I) về tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, trong đó Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ: “Chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên cổng thông tin điện tử danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.”

Trên cơ sở chỉ đạo này, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính tiêu chí xây dựng bảng xếp hạng. Vì Bảng xếp hạng là 1000 Doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất nên tiêu chí chỉ được xác định là số thuế TNDN đã thực nộp trong năm 2017 của các doanh nghiệp đang hoạt động. Đối với các tập đoàn, tổng công ty thì công ty mẹ và công ty con được xếp hạng độc lập để đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Căn cứ tiêu chí đó, Tổng cục Thuế tổng hợp số liệu danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất và sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp để đưa ra Bảng xếp hạng.

Ngày 3/8/2018, Tổng cục Thuế đã tổ chức Lễ Công bố bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017 với sự có mặt của một số Doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng và các cơ quan thông tấn báo chí. Tổng cục Thuế cũng đã gửi thông tin báo chí, trong đó nêu rõ tiêu chí xây dựng Bảng xếp hạng chỉ căn cứ vào số thuế TNDN đã nộp.

Về tôn vinh, khen thưởng NNT, Tổng cục Thuế cho biết, việc tôn vinh khen thưởng người nộp thuế (NNT) nói chung và Doanh nghiệp nói riêng được các Cục thuế tổ chức hàng năm. NNT được tôn vinh, khen thưởng không chỉ xét mỗi tiêu chí về số nộp thuế mà phải xem xét nhiều tiêu chí khác liên quan đến việc chấp hành pháp luật thuế.

Như vậy, việc xây dựng và công bố Bảng xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất là thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bảng xếp hạng được xây dựng chỉ với tiêu chí số thuế TNDN đã nộp mà không xét đến các tiêu chí khác. Bảng xếp hạng có ý nghĩa ghi nhận mức độ đóng góp vào NSNN của 1000 Doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất.

Tổng cục Thuế khẳng định, trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của mình, các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng nếu có vi phạm vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(T.H)