Giải quyết vướng mắc về đăng ký thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài

Tổng cục Thuế đã nhận được ý kiến của một số cục thuế phản ánh vướng mắc về thời hạn quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế giữa Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, vướng mắc về đăng ký thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài giữa quy định tại Điều 22 Luật Quản lý thuế, khoản lb Điều 4 Thông tư 80/2012/TT-BTC và quy định tại khoản 3a Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC và trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế giữa quy định tại Điều 27 Luật Quản lý thuế và khoản 2 Điều 10 Thông tư 80/2012/TT-BTC.

Trả lời vướng mắc này tại văn bản số 755/TCT-KK hướng dẫn cục thuế các địa phương về thời hạn quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế, Tổng cục Thuế cho biết, theo Khoản 2 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn để thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”.

Do đó, trường hợp quy định về thời hạn đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài và thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 80/2012/TT-BTC có sai khác với quy định tại Luật Quản lý thuế thì thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế.

Cụ thể, về thời hạn đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.

Thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng sẽ tiếp thu các nội dung vướng mắc trên để đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính để hướng dẫn thống nhất với quy định của Luật Quản lý thuế.

(T.H)