Giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại huyện Sơn Tịnh

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi  đã có Công văn số 2723/UBND-KTTH đề nghị tiếp tục giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các hộ dân trong năm 2014 khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 123/NQ-CP.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Điểm 8 Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 03/11/2014 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014 quyết nghị trong đó có vấn đề miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2014 đối với các xã, thị trấn của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi khi sáp nhập vào thành phố Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ.

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính, cho phép giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp năm 2014 đối với đất ở trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân thuộc các xã, thị trấn của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi khi sáp nhập vào thành phố Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ. Từ năm 2015, các trường hợp này nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể và xử lý đối với các trường hợp tương tự khi phát sinh.

Tại số thứ tự 29 Phụ lục II danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc tỉnh Quảng Ngãi: “Các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh”.

Căn cứ các quy định trên và căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuộc các xã, thị trấn của huyện Sơn Tịnh phải sáp nhập vào thành phố Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ được giảm 50% số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm 2014 đối với đất ở trong hạn mức. Từ năm 2015 trở đi, các trường hợp này nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ.

(T.H)