Giảm thuế suất thuế XK một số mặt hàng cao su

Ngày 11/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 157/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, kể  từ ngày 26 tháng 12 năm 2013, mủ cao su tự nhiên, đã hoặc tiền lưu hóa; crếp từ mủ cao su; cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải (mã 4001.10; 4001.29.20; 4005) có mức thuế suất thuế xuất khẩu giảm từ 3% xuống còn 1%. 

Đồng thời, thuế suất thuế xuất khẩu của cao su tổng hợp (mã 4002) giảm từ 5% xuống còn 1%.

Mức thuế suất này sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng cao su tăng khả năng cạnh tranh, gia tăng xuất khẩu và giảm lượng tồn kho.

(TH)