Giới thiệu nội dung mới của Quy trình quản lý ấn chỉ

Tổng cục Thuế có văn bản 1724/TCT-TVQT giới thiệu các nội dung mới của Quy trình Quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định 747/QĐ-TCTngày 20/4/2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đáp ứng yêu cầu quản lý, cải cách thủ tục hành chính và các quy định mới của các văn bản quy phạm pháp luật; ngày 20/4/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quy trình Quản lý ấn chỉ kèm theo Quyết định số 747/QĐ-TCT; Tổng cục Thuế giới thiệu các nội dung mới, bao gồm:

- Bỏ nội dung quy định về việc Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng đối với doanh nghiệp mới thành lập.

- Sửa đổi, bổ sung quy định: Trường hợp các loại báo cáo, thông báo (Thông báo phát hành; Báo cáo mất, cháy, hỏng; Thông báo kết quả hủy; ...) đã đưa lên Trang thông tin điện tử ngành Thuế và Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì không phải gửi bản giấy đến các cơ quan có liên quan.

- Bỏ quy định: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp.

Căn cứ các nội dung nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế trên địa bàn quản lý biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị các Cục thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết.

(T.H)