Hà Nội xây dựng cơ sở dữ liệu cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 30/7/2015.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong nội dung Thông tư số 92/2015/TT-BTC đã hướng dẫn các giải pháp để cơ quan thuế nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý thuế hộ kinh doanh, đảm bảo mục tiêu công khai - minh bạch - công bằng; trong đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh để quản lý theo tiêu chí rủi ro là một trong những giải pháp quan trọng, mang tính đột phá được quy định tại Khoản 12, Điều 6: “d) Chi cục Thuế có trách nhiệm cập nhật kịp thời các thông tin biến động trong quá trình quản lý đi với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Định kỳ đến ngày 01 tháng 11 hằng năm, các Chi cục Thuế, Cục Thuế phải xây dựng xong cơ sở dữ liệu về cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán (bao gồm cả cá nhân kinh doanh trong danh sách cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) trên cơ sở thông tin từ h sơ của người nộp thuế, kết quả s liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan”.

Nhằm hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu của cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán đúng quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC UBND thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện ngay một số nội dung sau (trong tháng 9 và tháng 10/2015):

Cục Thuế thành phố Hà Nội: Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi cục thuế triển khai, đảm bảo hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trước ngày 01/11/2015. Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, thị xã các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến về việc xây dựng cơ sở dữ liệu của cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán tới các cơ quan chức năng, các hộ, cá nhân kinh doanh và dân cư trên địa bàn Thành phố.

UBND quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo, hỗ trợ các chi cục thuế triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp cơ quan thuế; Hội đồng tư vấn thuế trực tiếp tham gia cùng cơ quan thuế thu thập và khảo sát thông tin để thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả, chất lượng của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong việc phối hợp chi cục thuế xây dựng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh. Chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp đăng ký kinh doanh đầy đủ đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế để thực hiện phân loại và quản lý thuế.

Sở Tài nguyên Môi trường: Chủ động phối hợp Sở Tài chính chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã phối hợp chi cục thuế xác định các chỉ số liên quan đến giá đất ở, giá nhà theo quy định để xây dựng cơ sở dữ liệu về cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

(PV)