Hướng dẫn sử dụng chứng thư số để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử

(eFinance Online) - Nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan nhà nước trong việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cáp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử và bảo hiểm xã hội điện tử, thời gian qua, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ đã phối hợp với các bên liên quan để xây dựng giải pháp nâng cấp các ứng dụng và thống nhất các nội dung. 
Hướng dẫn sử dụng chứng thư số để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử

Ngày 26/7, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã có văn bản số 3346/TCT-CNTT về việc triênr khai dịch vụ thuế điện tử cho các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. Ngày 20/7, Trung tâm CNTT - Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản số 363/CNTT-MTA về sử dụng chữ ký số cuả hệ thống CA Chính phủ trong cơ quan nhà nước để kê khai BHXH điện tử.

Để việc triển khai sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phục vụ các dịch vụ thuế điện tử và bảo hiểm xã hội điện tử được nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ đã hướng dẫn một số nội dung chính như sau:

Đối với các dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử, hiện nay, chứng thư số và hệ thống dịch vụ chứng thực chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp đã sẵn sàng đáp wsng nhu cầu cuả các cơ quan Nhà nước trong việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử cuả Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối với các dịch vụ thuế điện tử, kể từ ngày 1/8/2016, hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cuả Ban Cơ yếu Chính phủ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu các cơ quan nhà nước trong việc sử dụng chứng thực số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện dịch vụ thuế điện tử.

Trên cơ sở thống nhất với Cục CNTT - Tổng cục Thuế, để phù hợp với các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử cuả ngành Thuế, chứng thư số do Ba Cơ yếu Chính phủ cung cấp cần bổ sung thông tin về Mã số thuế cuả cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện nghiã vụ thuế.

Việc đăng ký cấp mới chứng thư số phục vụ dịch vụ thuế điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BQP ngày 1/2/2016 cuả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cng cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Trong quá trình đăng ký cấp mới chứng thư số, đề nghị các cơ quan nhà nước bổ sung thông tin về Mã số thuế vào các Mẫu 04, Mẫu 05 cuả Phụ lục kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 1/2/2016.

Đối với các quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế đã được cấp chứng thư số cuả Ban Cơ yếu Chính phủ nhưng chưa có thông tin về Mã số thuế, nêú có nhu cầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử thì thực hiện việc đăng ký chứng thư số theo quy trình đăng ký cấp mới ở trên để không làm gián đoạn các giao dịch điện tử. Đồng thời, ngay sau khi nhận được chứng thư số mơí đã được bổ sung thông tin về mã số thuế, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện thu hồi chứng thư số đã được cấp trước đây theo quy trình tại Thông tư số 08/2014-TT-BQP ngày 1/2/2016 cuả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Để đáp ứng nhu cầu cuả các cơ quan, đơn vị trên toàn quốc, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yêú Chính phủ đề nghị đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, ngành; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban cơ yếu Chính phủ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số cuả Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử và bảo hiểm xã hội điện tử.

(T.H)