Hướng dẫn sử dụng ứng dụng phục vụ quyết toán TNCN năm 2014

Tổng cục Thuế đã nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) phiên bản 3.2.0 nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai QTT TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và hướng dẫn thu thập thông tin cấp mã số thuế người phụ thuộc (MST NPT) theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện nâng cấp ứng dụng QLT-TNCN/TMS để tiếp nhận, xử lý dữ liệu tờ khai QTT TNCN, cấp MST NPT của NNT TNCN gửi đến cơ quan thuế (CQT).

Mới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có công văn hướng dẫn QTT TNCN năm 2014 và cấp MST NPT, trong đó có hướng dẫn cụ thể về ứng dụng CNTT cho QTT TNCN 2014.

Cụ thể, CQT tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận và truyền dữ liệu hồ sơ QTT TNCN về cơ sở dữ liệu QTT TNCN tập trung tại Tổng cục Thuế để ghi nhận, hạch toán đầy đủ tờ khai, phụ lục vào hệ thống QLT-TNCN/TMS. Căn cứ cơ sở dữ liệu tại Hệ thống QLT-TNCN/TMS, CQT thực hiện xử lý, kiểm tra dữ liệu TNCN và cấp MST cho NPT. Cục Thuế gửi tập tài liệu file mềm quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ QTT, cấp MST cho NPT.

Cấp MST cho người phụ thuộc theo hồ sơ quyết toán năm 2014

CQT cấp MST cho những NPT đã có đầy đủ thông tin để cấp MST tại Phụ lục Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm theo Hồ sơ QTT TNCN. Đối với những NPT chưa có đầy đủ thông tin để cấp MST, CQT đôn đốc và hướng dẫn NNT bổ sung thông tin.

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập có yêu cầu cấp trước MST cho NPT thì CQT hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức, cá nhân trả thu nhập gửi thông tin của NPT cho CQT trước khi gửi hồ sơ QTT TNCN năm 2014 bằng cách khai vào Mẫu số 16/TH được hỗ trợ trên các ứng dụng HTKK, iHTKK và QTT TNCN đến CQT. Căn cứ vào thông tin trên Mẫu số 16/TH, CQT thực hiện cấp MST cho NPT của NNT.

Việc cấp MST cho NPT thực hiện theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính; và Quy trình quản lý đăng ký thuế ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày 27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, để đáp ứng việc cấp MST cho NPT đồng loạt theo hồ sơ quyết toán năm 2014, Cục Thuế hướng dẫn thêm một số nội dung và hỗ trợ về CNTT tại Phụ lục I kèm theo công văn này.

Các hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế, cấp MST NPT

Đối với NNT đã đăng ký và khai thuế điện tử qua mạng (iHTKK) thì không phải nộp hồ sơ giấy do đã sử dụng chữ ký số nên đảm bảo tính pháp lý khi gửi tờ khai.

Đối với NNT chưa đăng ký khai thuế điện tử qua mạng thì CQT hướng dẫn NNT gửi bản mềm (file dữ liệu) qua Website: http://tncnonline.com.vn hoặc gửi file dữ liệu USB trực tiếp tại CQT và hồ sơ QTT, hồ sơ cấp MST NPT bản giấy tới CQT. (hồ sơ QTT TNCN, hồ sơ cấp MST NPT gồm file dữ liệu và hồ sơ bản giấy)

Trường hợp NNT chỉ nộp hồ sơ QTT hoặc hồ sơ cấp MST NPT bản giấy đến CQT thì CQT sử dụng các chức năng của hệ thống QLT-TNCN/TMS để nhập trực tiếp và hạch toán dữ liệu quyết toán của NNT.

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng lưu ý các phòng thuộc cục thuế; các chi cục thuế quận, huyện, thị xã như sau: Để số liệu quản lý thuế TNCN, dữ liệu hoàn thuế, cấp MST NPT trên ứng dụng đầy đủ, chính xác Bộ phận tiếp nhận hồ sơ QTT chỉ tiếp nhận những hồ sơ QTT (và hồ sơ hoàn thuế), hồ sơ cấp MST NPT của các TCTTN, cá nhân thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế có trách nhiệm tiếp nhận theo quy định nơi nộp hồ sơ QTT, cấp MST NPT, hướng dẫn người nộp thuế tích đúng chỉ tiêu cơ quan thuế quản lý trên tờ khai QTT để tránh trường hợp không xác nhận được file dữ liệu; xác nhận đầy đủ file dữ liệu QTT, cấp MST NPT sau khi đối chiếu giữa file dữ liệu và hồ sơ QTT, hồ sơ cấp MST NPT bản giấy nếu khớp đúng, tránh bỏ sót không xác nhận file dữ liệu; đối với file dữ liệu bị lỗi: đối chiếu file dữ liệu với hồ sơ QTT, hồ sơ cấp MST NPT bản giấy có sai sót cán bộ thuế thực hiện từ chối file dữ liệu. Đối với hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân, do hồ sơ hoàn thuế cũng chính là hồ sơ QTT NNT chỉ điền số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu chỉ tiêu “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” tại tờ khai QTT. Vì vậy nếu NNT nộp hồ sơ hoàn thuế có gửi file dữ liệu thì bộ phận một cửa phải xác nhận file dữ liệu. Trường hợp NNT gửi file dữ liệu bằng USB thì phải truyền lên tncnonline.com.vn và xác nhận file dữ liệu hoặc lưu trữ file bằng copy to.

Theo quy định trường hợp TCTTN, cá nhân gửi hồ sơ QTT, cấp MST NPT bao gồm: file dữ liệu và hồ sơ bản giấy thì file dữ liệu phải gửi đến trước hoặc đồng thời với hồ sơ bản giấy. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, đúng thủ tục của hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký văn bản đến, ghi sổ hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ khi tiếp nhận kiểm tra và xác định các thông tin về các hình thức gửi file của người nộp thuế trên bìa tệp phân loại hồ sơ theo 3 nhóm:

- Hồ sơ giấy và file dữ liệu được gửi qua mạng

- Hồ sơ giấy và file dữ liệu được ghi trong USB.

- Hồ sơ giấy không kèm file dữ liệu

Để tránh CQT phải nhập dữ liệu nhiều, giảm sai sót số liệu cho CQT và NNT, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ QTT thuộc Phòng/Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế hướng dẫn NNT gửi hồ sơ QTT bao gồm: file dữ liệu và hồ sơ bản giấy (hồ sơ QTT bản giấy trường hợp này phải có trang bìa tệp), hồ sơ cấp MST NPT bản giấy, trường hợp không thể sử dụng phần mềm hỗ trợ QTT mới gửi hồ sơ QTT, hồ sơ cấp MST NPT bản giấy không kèm file dữ liệu.

(P.An)