Hướng dẫn thu, nộp lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế cho biết, kể từ khi Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực, cách thức nộp cổ tức, lợi nhuận được chia có thay đổi, các khoản lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần được nộp trực tiếp vào NSNN, không nộp qua SCIC. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Thuế đề nghị SCIC thông báo cho các đơn vị liên quan biết để thực hiện đúng quy định. Trường hợp các khoản lợi nhuận còn lại, cổ tức được chia phải nộp vào NSNN nhưng doanh nghiệp đã nộp vào SCIC nhưng doanh nghiệp chưa nộp, để đảm bảo các khoản thu này được nộp vào NSNN kịp thời, Tổng cục Thuế tiếp tục có văn bản hướng dẫn cụ thể. 

Theo đó, đối với các khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần doanh nghiệp đã nộp về Quỹ nhưng SCIC chưa xác định được thời điểm ban hành Nghị quyết chia cổ tức, đề nghị SCIC đối chiếu với doanh nghiệp để xác định khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần theo Nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng  quản trị ban hành từ năm 2015 trở về trước; khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2016, trong đó: của doanh nghiệp do Trung ương quản lý, của doanh nghiệp do địa phương quản lý.

Căn cứ vào số liệu về các khoản cổ tức được chia đã xác định nêu trên, SCIC nộp toàn bộ khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước doanh nghiệp đã nộp vào Quỹ vào tài khoản thu NSNN tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước Trung ương và cung cấp số liệu về khoản cổ tức được chia theo Nghị quyết ban hành từ năm 2015 trở về trước (bao gồm doanh nghiệp Trung ương và doanh nghiệp địa phương) và cổ tức được chia của doanh nghiệp Trung ương theo Nghị quyết ban hành năm 2016 để Kho bạc Nhà nước Trung ương điều tiết 100% cho Ngân sách nhà nước Trung ương; cung cấp số liệu về cổ tức được chia theo Nghị quyết ban hành năm 2016 của doanh nghiệp địa phương để Kho bạc Nhà nước Trung ương phối hợp với Kho bạc Nhà nước địa phương điều tiết 100% NSNN địa phương từng địa bàn theo đúng quy định.

Đối với các khoản lợi nhuận còn lại của Công ty TNHH một thành viên độc lập niên độ từ năm 2015 trở về trước và cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần theo Nghị quyết ban hành từ năm 2015 trở về trước phải nộp về Quỹ nhưng doanh nghiệp chưa nộp, đề nghị SCIC rà soát, phân loại các khoản  phải thu để xác định: Cổ tức  được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần theo Nghị quyết ban hành từ 2015 trở về trước; Lợi nhuận còn lại của Công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ niên độ từ năm 2015 trở về trước, trong đó: của doanh nghiệp do Trung ương quản lý; của doanh nghiệp do địa phương quản lý.

Trên cơ sở số liệu đã rà soát, phân loại nêu trên, SCIC phối hợp với Tổng cục Thuế và Cục Thuế địa phương đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp nộp trực tiếp vào tài khoản thu NSNN, trong đó: lợi nhuận còn lại công ty TNHH một thành viên độc lập do Trung ương quản lý và cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần (gồm cả doanh nghiệp do Trung ương quản lý và doanh nghiệp do địa phương quản lý) nộp vào NSNN Trung ương; Lợi nhuận còn lại của công ty TNHH một thành viên độc lập do địa phương quản lý nộp vào NSNN địa phương theo quy định.

Đối với các khoản lợi nhuận còn lại của công ty TNHH một thành viên độc lập từ năm 2015 trở về trước doanh nghiệp đã nộp về Quỹ thuộc nguồn thu của NSNN địa phương nhưng một số địa phương chưa cung cấp số tài khoản để SCIC nộp vào NSNN địa phương, SCIC cần có văn bản gửi UBND các tỉnh đề nghị cung cấp số tài khoản để SCIC thực hiện nộp số lợi nhuận còn lại vào NSNN địa phương theo đúng quy định. 

(PV)