Khó khăn về kinh tế do bị tai nạn bất ngờ có được miễn giảm thuế nhà đất?

Đối tượng nộp thuế nhà đất có khó khăn về kinh tế do bị tai nạn bất ngờ có được xem xét miễn giảm thuế nhà đất không? Cơ quan nào quyết định miễn giảm thuế nhà đất trong trường hợp này?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Theo quy định tại Điểm 2, Điểm 4, Mục IV, Thông tư số 83 TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất thì đối tượng nộp thuế có khó khăn về kinh tế do bị tai nạn bất ngờ được xét miễn giảm thuế nhà đất. Nếu giá trị thiệt hại về tài sản từ 20% đến 50% tổng giá trị tài sản thì được xét giảm 50% thuế đất. Nếu giá trị thiệt hại trên 50% thì được xét miễn thuế đất.

Thẩm quyền quyết định giảm thuế, miễn thuế trong trường hợp này do UBND huyện, quận và cấp tương đương quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục thuế.

(Theo Tổng cục Thuế)