Không có chứng từ không được gia hạn nộp thuế

Trả lời công văn số 440/UBND-TH ngày 27/3/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, công văn số 132/CV-ĐT ngày 1/4/2013, và công văn số 139/CV-ĐT ngày 9/4/2013 về đề nghị gia hạn nộp thuế đối với trường hợp di chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết, đối với các chi phí không có chứng từ thì không được xác định làm cơ sở gia hạn nộp thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, về nguyên tắc việc xác định giá trị thiệt hại phải được căn cứ vào hồ sơ, chứng từ và chế độ quy định của pháp luật có liên quan để xác định những khoản thiệt hại trực tiếp gồm: Chi phí tháo dỡ trang thiết bị cơ sở cũ; chi phí vận chuyển lắp đặt ở cơ sở mới; chi phí tháo dỡ nhà xưởng ở cơ sở cũ sau khi trừ đi chi phí thu hồi, chi phí trả lương cho người lao động do ngừng việc làm (nếu có). Số tiền thuế, tiền phạt được gia hạn do nguyên nhân di chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh gây ra (do phải tăng chi phí sản xuất kinh doanh nên không có khả năng nộp thuế đúng hạn) không được lớn hơn chi phí doanh nghiệp phải chi tăng thêm được xác định.

Vì vậy, đối với các chi phí không có chứng từ thì không được xác định làm cơ sở gia hạn nộp thuế. Các chi phí có chứng từ như: giá trị còn lại (nguyên giá sau khi trừ chi phí đã được khấu hao) của nhà, xưởng, kho, trang thiết bị bị phá dỡ không thu hồi được vốn; chi phí lưu kho bãi… mà kiểm tra xác định có nguyên nhân do di dời doanh nghiệp phải chi thêm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, trong di dời có việc di dời kho bãi, mà nếu không di dời thì doanh nghiệp không phải chi khoản này, thì xem xét giải quyết gia hạn cho doanh nghiệp. Số tiền thuế được gia hạn nộp thuế phải nộp trong năm 2013, và phải có bảo lãnh của ngân hàng đúng quy định.

(NTH)