Không phạt tiền mất hóa đơn do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phạt từ 2 đến 4 triệu nếu vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

Theo tổng kết của cơ quan thuế, có nhiều doanh nghiệp in vẫn thực hiện in hóa đơn đặt in cho cho tổ chức, doanh nghiệp khi cơ quan thuế đã có thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điểu kiện đặt in hóa đơn

Dự thảo Nghị định quy định sẽ phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức, doanh nghiệp, trong vòng 05 ngày, khi cơ quan thuế đã thông báo không đủ điều kiện đặt in hóa đơn nhưng doanh nghiệp in vẫn in hóa đơn đặt in hóa đơn cho tổ chức, doanh nghiệp.

Nội dung này được thể hiện tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định.

Cũng theo báo cáo của Cục thuế, có tổ chức kinh doanh không nộp hoặc nộp chậm thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn, không nộp hoặc nộp chậm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Vì vậy, để góp phần hạn chế hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn, dự thảo Nghị định quy định phạt từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi không nộp hoặc nộp chậm thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi không nộp hoặc nộp chậm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Nội dung này được thể hiện tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định.

Không bị phạt tiền làm mất hóa đơn do sự kiện bất ngờ

Thực tế phát sinh trường hợp người mua và người bán làm mất hóa đơn do sự kiện bất bất ngờ hoặc sự kiện bất khả kháng (mất cắp, bị cướp, mất trộm đã được cơ quan công an lập biên bản xác nhận; hóa đơn khi in bị lỗi cắn giấy, máy in lệch dòng, mờ chữ, trùng chữ doanh nghiệp không giao cho khách hàng mà lập hóa đơn khác thay thế…). Luật XLVPHC quy định không XPVPHC đối với hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng. Hiện quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP mới chỉ quy định thiên tai, hỏa hoạn là sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng không xử phạt tiền.

Vì vậy, dự thảo Nghị định bổ sung quy định người mua, người bán làm mất hoá đơn do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị phạt tiền.

Cũng theo quy định tại Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thì tổ chức, doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế trong một số trường hợp. Thực tế, có tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế làm mất, cháy, hỏng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Hành vi này chưa được quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP. Vì vậy, dự thảo Nghị định quy định xử phạt đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn mua của cơ quan thuế. mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Các nội dung này được thể hiện tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị định.

Về hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo cho cơ quan thuế, có ý kiến Cục Thuế cho rằng, Luật quản lý thuế cho phép người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nôp thuế. Do đó, đối với những thông báo, báo cáo người nộp thuế lập sai hoặc chưa đầy đủ nội dung, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tự phát hiện ra và nộp bổ sung thì không bị phạt tiền. Vì vậy, tại dự thảo Nghị định đã sửa đổi theo nguyên tắc nêu trên.   

(T.H)