Lãnh đạo từ cấp Phó trưởng phòng trở lên được sử dụng chứng thư số

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 1984/QĐ-TCTT kèm quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong ngành Thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Quy chế này quy định việc sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quá trình đăng ký, quản lý và sử dụng chứng thư số để xác thực thông tin, chứng thực chữ ký số trong các giao dịch điện tử trong nội bộ ngành Thuế và giao dịch điện tử với các cơ quan, tổ chức khác.

Theo đó, quy chế được áp dụng đối với các giao dịch điện tử trong nội bộ ngành Thuế và giao dịch điện tử giữa cơ quan Thuế với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Đối tượng được sử dụng chứng thư số là: Cơ quan Tổng cục Thuế, các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế, cục thuế, chi cục thuế được sử dụng chứng thư số cho cơ quan, tổ chức.

Lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên tại các vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế; lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên tại cục thuế; lãnh đạo từ cấp phó đội trưởng trở lên tại chi cục thuế và các trường hợp phát sinh khác do yêu cầu của Tổng cục Thuế được sử dụng chứng thư số cho cá nhân.

Theo Quy chế, chữ ký số chuyên dùng sử dụng trong các giao dịch điện tử nội bộ ngành Thuế hoặc với các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Chữ ký số công cộng sử dụng trong các giao dịch điện tử giữa cơ quan Thuế với các cá nhân, tổ chức không thuộc hệ thống chính trị. Cụ thể:

Ký số các văn bản điện tử bao gồm:Giấy mời họp, biên bản, thông báo, báo cáo, công văn, tờ trình, văn bản chỉ đạo điều hành (trừ tài liệu chưa được công bố hoặc tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước); Văn bản, tài liệu công bố trên cổng thông tin điện tử nội bộ ngành Thuế; Các văn bản khác liên quan tới quy trình quản lý thuế.

Gửi và nhận thư điện tử trong các trường hợp quy định phải sử dụng chữ ký số.

Thực hiện các giao dịch truy vấn, trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài ngành Thuế thông qua các chức năng trong các ứng dụng CNTT có yêu cầu sử dụng chữ ký số.

Cung cấp các thông tin mật khi gửi qua mạng theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế có trách nhiệm làm đầu mối giao nhận, rà soát, tổng hợp yêu cầu cấp phát, thu hồi, giao nhận chứng thư số chuyên dùng của toàn ngành; Bảo quản, lưu trữ, vận chuyển chứng thư số chuyên dùng đảm bảo an toàn, bảo mật; Hỗ trợ và hướng dẫn các vấn đề liên quan đến chứng thư số; Kịp thời báo cáo, xử lý các trường hợp vi phạm; Tự trang bị, quản lý, sử dụng, thu hồi chứng thư số công cộng cho cá nhân, tổ chức tại Cục CNTT khi có nhu cầu.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc sử dụng, tình hình tuân thủ của cá nhân, đơn vị toàn ngành trong việc thực hiện các quy định tại Quy chế này...

(T.H)