Lập lại hóa đơn khi phát hiện hóa đơn bị sai phải hủy bỏ

Công văn số 4651/TCT-CS ngày 8/11/2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc lập lại hóa đơn khi phát hiện hóa đơn bị sai phải hủy bỏ.

Lập lại hóa đơn khi phát hiện hóa đơn bị sai phải hủy bỏ

Điểm 1.10, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn hướng dẫn trường hợp lập lại hóa đơn như sau: “Những trường hợp hóa đơn đã được xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải hủy bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ”.

Như vậy, năm 2007, doanh nghiệp mua hàng phát hiện hóa đơn năm 2006 có sai sót phải hủy bỏ đồng thời lập lại hóa đơn đúng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bên mua và bên bán đã lập biên bản theo quy định thì doanh nghiệp mua hàng căn cứ biên bản để điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng đầu vào đồng thời căn cứ các hóa đơn lập lại trong năm 2007 để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định.

(Theo Chương trình Văn bản pháp luật - VTV1)