Lùi thời hạn khóa sổ kế toán NN kỳ tháng 9

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã có  công văn 3051/TCT-KK  hướng dẫn việc hạch toán kế toán thuế và sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu trên báo cáo kế toán thuế thực hiện trong hệ thống thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, về hạch toán kế toán thuế theo mục lục ngân sách Nhà nước (NSNN) đã có một số thay đổi sau:
- Đổi tên mã chương 045 và 046.
- Tiểu mục 4911 “Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý” áp dụng cho các khoản thu, sắc thu do ngành thuế quản lý (trừ thuế Thu nhập cá nhân)
- Đối với Thuế Thu nhập cá nhân: khoản tiền chậm nộp được hạch toán vào tiểu mục 4268 “Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân”

Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp hệ thống MLNS trong ứng dụng quản lý thuế theo các nội dung trên thống nhất cho các Cục Thuế và Chi cục Thuế trong cả nước. Để có thời gian cho các cục thuế nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế, TCT cho lùi ngày khóa sổ báo cáo kế toán thuế kỳ tháng 9/2013 như sau:
- Cấp Chi cục: khóa sổ 8h sáng ngày 23/10/2013.
- Cấp Cục: khóa sổ 8h sáng ngày 25/10/13.

(NTH)