Mặt hàng Vitamin áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được vướng mắc về việc áp dụng thuế suất thuế Giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Vitamin trong giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến nay.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.

Căn cứ Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì mặt hàng này thuộc nhóm 2936, thuế suất thuế GTGT là 5%. Tuy nhiên, tại mục 2 Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên quy định: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, 10% theo quy định tại Luật thuế GTGT, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại các văn bản này”.

Căn cứ các quy định tại điểm 2.11 mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, khoản 11 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012, khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc xin, sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 3488/BYT-KHTC ngày 4/6/2009: "… việc phân loại thuốc phòng bệnh chữa bệnh dùng cho người, chế phẩm hỗn hợp Vitamin được phân biệt cụ thể như sau:

- Thuốc (bao gồm cả thuốc thành phẩm và nguyên liệu thuốc) phòng bệnh, chữa bệnh dùng cho người nằm trong danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành khi nhập khẩu vào Việt Nam đều phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế.

- Các chế phẩm hỗn hợp Vitamin có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu do Cục quản lý Dược cấp khi nhập khẩu để phục vụ sản xuất thuốc được phân loại là nguyên liệu sản xuất thuốc”.

Từ những căn cứ trên, Bộ Tài chính cho rằng,  trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu thuốc thành phẩm và nguyên liệu làm thuốc (trừ thực phẩm chức năng) có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế; Vitamin có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược cấp khi nhập khẩu để phục vụ sản xuất thuốc được phân loại là nguyên liệu sản xuất thuốc, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp không đáp ứng các nội dung nêu trên, các Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai, nộp thuế bổ sung theo mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

(T.H)