Một số điểm mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP.Hà Nội, nhiều điểm mới liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm 2014 đã được Cục Thuế TP.Hà Nội gửi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế để người nộp thuế thực hiện.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Về thu nhập chịu thuế, bổ sung khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế, bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn để cung cấp miễn phí cho người lao động.

Công văn cũng đề cập đến các trường hợp phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2014. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Theo quy định mới, trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức, cá nhân đó không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN, mà chỉ cung cấp cho cơ quan thế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải nộp thuế TNCN; các cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý sổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức tri trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thì cũng không phải quyết toán thuế.

Với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2014 có những điểm mới đáng chú ý, đó là: Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên thì sẽ nộp hồ sơ quyết toán trực tiếp tại cơ quan thuế; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thực hiện theo quy định mới.

Cụ thể, cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Nhưng nếu tổ chức, cá nhân không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

(T.H)