Một số điểm mới về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế cấp xã

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 1027/TCT-CC giới thiệu một số quy định mới về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn tại Thông tư 208/2015/TT-BTC .

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Một số điểm trước đây không quy định, không quy định rõ hoặc không có thì hiện nay đã có quy định tại Thông tư số 208/2015/TT-BTC quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn. Cụ thể:

Việc thành lập lại hoặc bổ sung, thay thế thành viên HĐTV thuế

Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 208/2015/TT-BTC quy định phải thành lập lại HĐTV thuế khi hết nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn. Đồng thời cũng quy định rõ về việc bổ sung, thay thế các thành viên HĐTV thuế trong các trường hợp: (1)Thành viên là cán bộ, công chức cấp xã không còn giữ chức vụ, chức danh theo đúng thành phần quy định hoặc đã thôi không công tác tại địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi tư vấn của HĐTV thuế; (2)Bổ sung thêm thành viên là hộ kinh doanh để phù hợp với số lượng hộ kinh doanh đang hoạt động hoặc thay thế hộ kinh doanh đã nghỉ kinh doanh tại địa bàn xã, phường, thị trấn; (3)Các trường hợp thay đổi khác liên quan đến thành phần HĐTV thuế do Chi cục trưởng Chi cục Thuế đề xuất.

Về thủ tục thành lập HĐTV thuế

Tại địa bàn xã, phường, thị trấn không có hộ kinh doanh, Thông tư quy định tại địa bàn xã, phường, thị trấn không có hộ kinh doanh thì không thành lập HĐTV thuế. Khi phát sinh hộ mới ra kinh doanh, Chi cục Thuế thực hiện việc lập bộ tính thuế cho những tháng còn lại trong năm. Kể từ kỳ lập bộ tính thuế trong năm tiếp theo, Chi cục trưởng Chi cục Thuế đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập HĐTV thuế theo quy định để thực hiện tư vấn thuế.

Về nguyên tắc hoạt động của HĐTV thuế

Tại Điều 9 Thông tư số 208/2015/TT-BTC quy định về một số nguyên tắc hoạt động của HĐTV thuế như sau:

- HĐTV thuế hoạt động và làm việc theo chế độ thảo luận tập thể và quyết định theo đa số; trường hợp ý kiến ngang nhau thì quyết định theo nội dung có ý kiến nhất trí của Chủ tịch HĐTV thuế.

- HĐTV thuế thực hiện việc tư vấn theo các nhiệm vụ quy định tại Điều 5 Thông tư này khi cơ quan thuế gửi lấy ý kiến tư vấn.

Các quy định về Mẫu biểu trong Thông tư

Trong thông tư số 208/2015/TT-BTC quy định và mẫu hóa các Mẫu, Biểu liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐTV thuế gồm:

- Mẫu số 01/HĐTV “Quyết định thành lập HĐTV thuế”.

- Mẫu số 02/HĐTV “Biên bản họp HĐTV thuế”.

- Mẫu số 03/HĐTV “Danh sách dự kiến doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh”.

- Mẫu số 04/HĐTV “Danh sách dự kiến doanh thu, mức thuế của hộ mới ra kinh doanh; hộ kinh doanh có thay đổi về hoạt động kinh doanh trong năm”.

- Mẫu số 05/HĐTV “Danh sách miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh”.

- Mẫu số 06/HĐTV “Thông báo kết quả tư vấn về doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh”.

- Mẫu số 07/HĐTV “Thông báo kết quả tư vấn về miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh”.

- Mẫu số 08/HĐTV “Thông báo kết quả lập bộ, tính thuế và giải quyết miễn, giảm thuế”.

(T.H)