Năm 2015, Hải Phòng phấn đấu tăng thu qua TTKT từ 250 tỷ đồng

Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra thuế tại doanh nghiệp năm 2014 Tổng cục Thuế giao, Cục thuế Tp.Hải Phòng đã giao kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra năm 2014 cho các đơn vị về số doanh nghiệp và số thu nộp ngân sách tại công văn số 215/CT-THNVDT ngày 11/2/2014 nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế (TTKT).

Năm 2015, Hải Phòng phấn đấu tăng thu qua TTKT từ 250 tỷ đồng

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về thuế, có dấu hiệu chuyển giá, doanh nghiệp kê khai doanh thu bằng không, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.v.v.. yêu cầu các đơn vị hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, thành lập tổ kiểm tra, để kiểm tra việc thực hiện Quy trình thanh tra, kiểm tra thuế.

Kết quả 11 tháng đã thực hiện thanh tra 244 doanh nghiệp, đạt 87% kế hoạch được giao, kiểm tra tại 2.084 doanh nghiệp, đạt 97% kế hoạch, tổng số tiền thuế và tiền phạt kiến nghị nộp vào NSNN là 181.6 tỷ đồng, đã nộp vào NSNN 153,5 tỷ đồng; đề nghị giảm lỗ 719, 7 tỷ đồng, giảm khấu trừ 13,2 tỷ đồng. Phấn đấu cả năm thanh tra 266 DN, đạt trên 95% kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra 2.270 DN, đạt 105% nhiệm vụ kiểm tra thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Tp.Hải phòng đặc biệt kiểm tra, rà soát lại đội ngũ CBCC làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung lực lượng cán bộ cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Được biết, đến nay đã có 256 CBCC làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chiếm 26 % số CBCC trong toàn ngành.

Thực hiện thu NSNN năm 2015, năm cuối thực hiện kế hoạch 05 năm 2011-2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV trong điều kiện tình hình kinh tế có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015; Cục thuế Tp. Hải Phòng sẽ tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm tra thuế, giao chỉ kế hoạch Thanh tra, nhiệm vụ Kiểm tra thuế cho các đơn vị cả về số DN và số thu ngân sách qua thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở phân tích rủi ro, tập trung vào các DN có rủi ro cao về thuế, rút ngắn thời gian thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp, trên cơ sở phân tích khai thác dữ liệu trên hệ thống quản lý, nhằm chống thất thu ngân sách đảm bảo công bằng xã hội, phấn đấu tăng thu qua Thanh tra, Kiểm tra từ 250 tỷ đồng.

(T.H)