Năm 2016, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính

Triển khai thực hiện Quyết định số 2716/QĐ-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-TCT ngày 27/01/2016 về việc ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế năm 2016 với các nhiệm vụ chính như sau:

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thứ nhất, về cải cách thể chế: Thực hiện xây dựng, trình Bộ Tài chính và trình cấp có thẩm quyền ban hành các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (hoặc Nghị định của Chính phủ) và Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định, Nghị định theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Tài chính và theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thực hiện đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi ban hành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời nắm bắt, xử lý vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ hai, về cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thuế theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) theo chỉ đạo của Bộ. Kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính mới ban hành; thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính; trình Bộ ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế tại một số đơn vị trực thuộc. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp về việc tuân thủ chính sách pháp luật và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế.

Thứ ba, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý thuế các cấp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế địa phương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ tư, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thiện quy định về chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thực hiện các thủ tục hành chính đối với người nộp thuế. Tiếp tục thực hiện Đề án “Nghiên cứu trình Chính phủ cho phép công chức thuế được hưởng phụ cấp thêm niên nghề”. Tổ chức triển khai công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, công tác quy hoạch, luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo hướng thực chất, hiệu quả. Triển khai thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 51 Cục Thuế các tỉnh, thành phố; Kế hoạch xét tuyển công chức vào Cục Thuế thuộc các tỉnh miền núi; các Chi cục Thuế các huyện biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (địa bàn được hưởng hệ số phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên). Tổ chức triển khai Đề án xác định vị trí việc làm và xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên ngành theo từng chức năng quản lý thuế.

Thứ năm, về cải cách tài chính công: Quản lý điều hành dự toán ngân sách năm 2016 theo chủ trương, định hướng chung của Nhà nước, cơ chế quản lý tài chính của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính. Triển khai công tác đầu tư xây dựng theo quy hoạch đầu tư xây dựng được Bộ Tài chính phê duyệt; Tiếp tục triển khai các dự án trong quy hoạch, các dự án chuyển tiếp từ năm 2015 và các năm trước năm 2015 sang 2016. Thực hiện triệt để các giải pháp nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục tổ chức, thực hiện chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ sáu, về hiện đại hóa nền hành chính: Xây dựng và hoàn thiện cơ bản hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế bao gồm hệ thống mạng thông tin, trang thiết bị máy tính, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đơn vị. Tập trung nguồn lực để phát triển và đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành Thuế: Nâng cấp mở rộng hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra; Triển khai hạ tầng kỹ thuật xử lý tập trung các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng sửa đổi, bổ sung cải cách chính sách, thủ tục hành chính thuế. Nghiên cứu, triển khai và vận hành hệ thống cấp mã số doanh nghiệp tự động để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 1973/QĐ-BTC ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính vào hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế.

Thứ bảy, về một số nhiệm vụ khác: Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung Cải cách hành chính năm 2016, các Luật mới sửa đổi và các văn bản QPPL có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; Tuyên truyền về các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người nộp thuế về kê khai và nộp thuế điện tử…. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhằm nâng cao tính pháp lý, hiệu quả, hiệu lực của việc phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp phù hợp với quy định về phân cấp ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước và phù hợp với những nội dung sửa đổi của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương. Xây dựng Kế hoạch thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chị thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ban hành sổ tay nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng để thực hiện trong toàn ngành. Sửa đổi Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính tại cơ quan thuế các cấp và xây dựng Quy trình kiểm tra văn bản tại cơ quan thuế các cấp.

(Tuấn Anh)