Năm 2018: Ngành thuế sẽ thực hiện sắp xếp 327 Chi cục

(eFinance Online) -Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ký Quyết định 868A/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm kiện toàn, tinh gọn bộ máy của Tổng cục Thuế đảm bảo hoạt động, hiệu quả, hiệu lực, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế. Đồng thời thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Đề án tinh giản biên chế ngành Thuế, gắn tinh giản biên chế và sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thuế.

Bên cạnh tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục Thuế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngành Thuế sẽ tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn bộ máy của Tổng cục Thuế.

Theo đó, tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế đảm bảo tinh gọn, tránh trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các Vụ, đơn vị. Đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính  về việc phê duyệt  Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2020 sẽ thực hiện sắp xếp lại 548/711 Chi cục Thuế thành 257 Chi cục Thuế khu vực (giảm 291/711 Chi cục Thuế). Cụ thể: Năm 2018 thực hiện sắp xếp lại 327 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 Cục Thuế thành 154 Chi cục Thuế khu vực (giảm 173 Chi cục). Trước 1/7/2018, hoàn thành thực hiện ghép 192 Chi cục Thuế thành 90 Chi cục Thuế khu vực (giảm 102 Chi cục). Trước 1/9/2018, thực hiện ghép 135 Chi cục Thuế thành 64 Chi cục Thuế khu vực (giảm 71 Chi cục). Năm 2019, thực hiện sắp xếp lại 53 Chi cục Thuế thành 25 Chi cục Thuế khu vực (giảm 28 Chi cục). Năm 2020, thực hiện sắp xếp lại 168 Chi cục Thuế thành 78 Chi cục Thuế khu vực (giảm 90 Chi cục).

Tiếp tục rà soát tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; hướng dẫn việc thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản, đầu tư xây dựng, tài chính khi sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế; tham gia xây dựng kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tập trung quản lý chặt chẽ biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

(T.H)