Nâng cấp HTKK 3.2.4 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.4 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.5 với nội dung cụ thể như sau:

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

 Hỗ trợ kê khai các mẫu biểu về hóa đơn:

- Bổ sung loại hoá đơn để hỗ trợ người nộp thuế có thể kê khai thêm được Hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia và hoá đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế trong một số mẫu biểu:

+ Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số TB01/AC);

+ Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn (mẫu số BC01/AC);

+ Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (mẫu số BC21/AC);

+ Thông báo kết quả hủy hóa đơn (mẫu số TB03/AC);

+ Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC).

- Hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng hoá đơn đối với người nộp thuế thuộc diện quy định tại Điều 27 Thông tư 39.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý đều có thể nhập được từ ngày… đến ngày…, trong đó từ ngày có thể không phải là ngày đầu tháng áp dụng cho một số trường hợp đặc thù.

- Bổ sung chức năng kê khai riêng cho bảng kê 3.10. Bảng kê chi tiết hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn Cơ quan Thuế quản lý.

Hỗ trợ kê khai tờ khai 02/TNDN:

Bổ sung chức năng tải bảng kê 02-1/TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN.

(T.H)