Nâng cấp một số ứng dụng công nghệ thông tin thuế

(eFinance Online) - Từ ngày 13/8/2016, khi kê khai thuế người nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.8, iHTKK 3.2.0, ETAX PHIÊN BẢN 1.0.1, TMS PHIÊN BẢN 1.11 thay cho các phiên bản trước đây.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, để đáp ứng Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế; Các sửa đổi yêu cầu nghiệp vụ khác, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng trên, cụ thể như sau:

Thứ nhất, cập nhật biểu thuế suất thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

Thứ hai, cập nhật biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế.

Thứ ba, sửa đổi hiệu lực mẫu biểu tờ khai 01/TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính:

    + Hết hiệu lực mẫu biểu 01/TTĐB theo thông tư 156/2013/TT-BTC.

    + Mở hiệu lực mẫu biểu 01/TTĐB theo thông tư 195/2015/TT-BTC áp dụng với tất cả các kỳ tính thuế.

Thứ tư, sửa quy định về cấp mã số thuế cho người phụ thuộc:

    + Bỏ không bắt ràng buộc phải nhập số, quyển (giấy khai sinh) trên bảng kê 05-3/BK-TNCN của tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN.

    + Bỏ không bắt ràng buộc phải nhập số, quyển (giấy khai sinh) trên tờ khai 16TH - Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Bắt đầu từ ngày 13/08/2016, khi kê khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các chức năngtại ứng dụng iHTKK 3.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.

(T.H)