Nâng cấp ứng dụng HTKK thuế phiên bản 3.2.2

Tổng cục Thuế vừa thông báo về việc nâng cấp ứng dụng kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 và ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

HTKK 3.2.2 hỗ trợ người nộp thuế kê khai các tờ khai thủy điện, dầu khí theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Theo đó, một số tờ khai thuế được thay đổi trong phiên bản mới này. Cụ thể:

Nâng cấp các tờ khai dành cho hoạt động sản xuất Thủy điện:

- Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, mẫu số 01/TĐ-GTGT .

- Bảng kê Số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-1/TĐ-GTGT .

- Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-2/TĐ-GTGT .

- Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thủy điện, mẫu số 03/TĐ-TAIN .

- Bảng phân bổ số thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 03-1/TĐ-TAIN .

- Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sơ sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 02-1/TĐ-TNDN .

Nâng cấp các tờ khai đối với Dầu khí:

- Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí, mẫu số 01A/TNDN-DK .

- Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên, mẫu số 01B/TNDN-DK .

- Tờ khai thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí, mẫu số 01/TAIN-DK .

- Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí, mẫu số 01/PL-DK  
.
- Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế, mẫu 01/BCTL-DK .

Người nộp thuế có thể thực hiện các chức năng kê khai trực tuyến, nộp tờ khai kết xuất từ ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2 đối với các tờ khai.

(T.H)