Nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.6

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.6) đáp ứng với một số nội dung chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
1. Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML:
 
Đáp ứng thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
 
          + Tờ khai quyết toán thuế TNCN: mẫu số 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 02/KK-BHDC, 02/KK-XS
 
          + Tờ khai quyết toán thuế TNDN: mẫu số 03/TNDN
 
          + Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài: mẫu số 02/NTNN, 04/NTNN
 
          + Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên: số 02/TAIN
 
          + Tờ khai quyết toán phí, lệ phí: mẫu số 02/BVMT, 02/PHLP
 
          + Tờ khai quyết toán đối với hoạt động khai thác dầu khí: mẫu số 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK
 
          + Tờ khai quyết toán đối với hoạt động sản xuất thủy điện: mẫu số 03A/TĐ-TAIN
 
Đáp ứng thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
 
          + Tờ khai thuế giá trị gia tăng: mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT
 
Đáp ứng quy trình Cấp MST người phụ thuộc, nâng cấp đọc tờ khai:
 
          + Tờ khai “Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc”
 
Đáp ứng thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
 
          + Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài: mẫu số 01/NTNN
 
Đáp ứng thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
 
          + Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 03/TNDN, 02/TNDN, 04/TNDN
 
Đáp ứng công văn 4311/TCT-DNL của Tổng cục Thuế, nâng cấp đọc tờ khai:
 
          + Tờ khai sổ xố điện toán: mẫu số 03/LNCL-XSĐT và các phụ lục
 
2. Nâng cấp đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng XML:
 
Thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK
 
          + V/v: Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng
 
          + V/v: Xác nhận thông tin đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng
 
          + V/v: Thông báo cấp tài khoản sử dụng dịch vụ
 
          + V/v: Xác nhận thông tin đăng ký ngừng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng
 
          + V/v: Không chấp thuận đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử
 
          + V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký
 
          + V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký đại lý thuế
 
          + V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký người nộp thuế
 
          + V/v: Xác nhận nộp hồ sơ của đại lý thuế
 
          + V/v: Xác nhận thay đổi mật khẩu
 
          + V/v: Thông báo cấp tài khoản sử dụng dịch vụ của đại lý thuế
 
Thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN
 
          + Thông báo kết quả đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
 
          + Thông báo kết quả đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN của đại lý thuế
 
          + Thông báo kết quả đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN
 
          + Thông báo kết quả đăng ký thay đổi chứng thư số
 
          + Thông báo kết quả đăng ký thay đổi chứng thư số của đại lý thuế
 
          + Thông báo kết quả đăng ký hồ sơ khai thuế ngừng nộp qua dịch vụ T-VAN
 
          + Thông báo kết quả đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN
 
          + Thông báo kết quả đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN của đại lý thuế
 
          + Thông báo kết quả nộp hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN
 
          + Thông báo kết quả nộp hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN của đại lý thuế
 
          + Thông báo kết quả giao dịch qua dịch vụ T-VAN không hợp lệ
 
          + Thông báo kết quả nộp phụ lục khai thuế qua dịch vụ T-VAN của đại lý thuế
 
          + Thông báo kết quả nộp phụ lục khai thuế qua dịch vụ T-VAN
 
          + Thông báo cấp tài khoản cho NNT sử dụng dịch vụ T-VAN
 
Đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN
 
          + Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
 
          + Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
 
          + Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN
 
          + Đăng ký thêm tờ khai T-VAN
 
          + Đăng ký ngừng tờ khai T-VAN
 
          + ĐLT Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
 
          + ĐLT Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
 
          + ĐLT Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN
 
Đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK
 
          + Đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng của NNT
 
          + Đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng của ĐLT
 
3. Cập nhật, sửa lỗi ứng dụng iTaxviewer 1.0.5
 
Nâng cấp hỗ trợ chức năng hiển thị  mẫu giấy nộp tiền theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính (Tài liệu hướng dẫn sử dụng NTĐT bản cập nhật tại đây).
 
Cập nhật sửa lỗi ứng dụng khi in tờ khai định dạng XML (hỗ trợ in tờ khai theo đúng định dạng khổ giấy).
 
(Bạch Diệp)