Ngành thuế ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT về quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Tổng cục Thuế, các quy trình này áp dụng thống nhất trong toàn ngành, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác quản lý và tăng cường sự giám sát giữa các bộ phận tham gia Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn; ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; từng bước hiện đại hóa công tác quản lý bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn. Tăng cường tính hiệu quả đối với công tác quản lý bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn, góp phần đề cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về thuế và chế độ kế toán của các tổ chức, cá nhân khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ; tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan Thuế cấp trên đối với cấp dưới và cơ quan Thuế đối với các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc sử dụng hóa đơn được bán lẻ, cấp lẻ.

Theo quy trình, các bước mà cơ quan Thuế cấp chi cục phải thực hiện khi bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn cho người nộp thuế gồm: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của hộ, cá nhân kinh doanh. Công chức thuế phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị mua hóa đơn lẻ, theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Chi cục Thuế thực hiện hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh kê khai, xác định các khoản thuế, phí (nếu có) phải nộp theo quy định; tiếp nhận hồ sơ cấp mã số thuế kèm theo tờ khai thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh do đội thuế gửi, chuyển cho các bộ phận có liên quan để thực hiện cấp mã số thuế theo quy định tại Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Sau khi hộ, cá nhân kinh doanh cung cấp hồ sơ đầy đủ, thực hiện đóng dấu tiếp nhận hồ sơ; ghi sổ nhận hồ sơ tại ứng dụng QHS (ứng dụng quản lý hồ sơ) ngay đối với hồ sơ đầy đủ theo quy định. Bước tiếp theo là lập tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ (kèm theo hồ sơ của hộ, cá nhân kinh doanh), trình lãnh đạo chi cục thuế phụ trách phê duyệt tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ ngay trong ngày làm việc (Mẫu số 01 ban hành kèm theo quy trình này).

Ngay khi được lãnh đạo chi cục thuế phê duyệt tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ, đội thuế thực hiện chuyển bản gốc tờ khai thuế gửi bộ phận kê khai và kế toán thuế để cập nhập thông tin tờ khai thuế vào ứng dụng quản lý thuế tập trung, theo quy định tại Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh. Cán bộ thuế hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh lập chứng từ nộp thuế bằng giấy, hoặc điện tử theo quy định.

Khi nhận được chứng từ nộp thuế bằng giấy, cơ quan thuế thực hiện đối chiếu với tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ đảm bảo khớp đúng loại thuế, số tiền thuế mà hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp theo quy định. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế bằng chứng từ giấy và giữ bản gốc chứng từ nộp thuế, cơ quan thuế thực hiện lưu trữ bản chụp chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh lập chứng từ nộp thuế điện tử thì công chức thuế thực hiện tra cứu trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, đối chiếu với tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ đảm bảo khớp đúng loại thuế, số tiền thuế mà hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp theo quy định.

Công chức thuộc các đội thuế khi tiếp nhận hồ sơ cần phải kiểm tra, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và kê khai nộp thuế theo đúng quy định. Trường hợp khi kiểm tra hồ sơ của hộ, cá nhân kinh doanh mà chưa có mã số thuế, công chức tiếp nhận thực hiện bổ sung hồ sơ cấp mã số thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo hồ sơ khai thuế.

Sau khi hộ, cá nhân kinh doanh bổ sung đầy đủ hồ sơ cấp mã số thuế, chuyển bản chụp tờ khai thuế kèm theo hồ sơ cấp mã số thuế (chuyển trực tiếp hoặc qua thư điện tử) về chi cục thuế (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) ngay trong ngày làm việc, hoặc đầu giờ ngày làm việc tiếp theo. Ngay sau khi hộ, cá nhân kinh doanh cung cấp đầy đủ hồ sơ, lập tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ và trình đội trưởng đội thuế phê duyệt tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ trong ngày làm việc. 

Đối với công chức bán hóa đơn lẻ tại các đội thuế, thực hiện nhận hồ sơ từ công chức tiếp nhận hồ sơ; lập biên lai thu thuế để thu các khoản tiền thuế phải nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn có liên quan; thực hiện bán hóa đơn lẻ hộ, cá nhân kinh doanh và không thu tiền bán hóa đơn lẻ; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra hộ, cá nhân kinh doanh lập đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn và sử dụng quyển hóa đơn bán hàng dùng cho việc bán lẻ hóa đơn để bán cho hộ, cá nhân kinh doanh ngay trong ngày làm việc.

Trước khi giao hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh, công chức thực hiện phải kiểm tra lại các thông tin do hộ, cá nhân kinh doanh đã lập trên hóa đơn, đảm bảo khớp đúng với thông tin trên tờ trình do công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển sang; tiếp đến là chuyển số tiền thuế thu được và toàn bộ hồ sơ đề nghị mua hóa đơn lẻ của hộ, cá nhân kinh doanh tới đội trưởng đội thuế ngay sau khi thực hiện, bán hóa đơn lẻ và thu tiền thuế.

Có thể thấy, quy định các bước công việc cụ thể trong quy trình Quản lý bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn để công chức thuế thực hiện thống nhất, đúng trách nhiệm, quyền hạn.

(PV)