Ngành thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế có Công văn 5340/TCT-TCCB về việc triển khai Chỉ thị 05/CT-BTC 7/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Công văn nêu rõ, để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thuế, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hình ảnh cơ quan thuế và công chức thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố, thủ trưởng vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung của Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật và kỷ cương công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 05/CT- BTC ngày 07/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ, trong đó cần tập trung đến các nội dung: công tác cán bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong thực thi công vụ.

Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính đối với người nộp thuế; chú trọng công tác bố trí công chức, viên chức có năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, đánh giá công chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm; kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, thiếu ý thức trách nhiệm, vi phạm 10 điều kỷ luật của ngành theo quy định.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức thuế nhằm nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành thuế”, “Những tiêu chuẩn cần xây, những điều cần chống”, “Tiêu chuẩn văn hoá công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành thuế”. Chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức, ưu tiên đào tạo công chức làm việc tại các chức năng quản lý thuế cơ bản và bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ để người nộp thuế hiểu biết và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế. Thực hiện tốt công tác thông tin báo chi, phối hợp thường xuyên, hiệu qụả với các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương. Thực hiện triệt để quy định của Tổng cục Thuế về phân cấp trách nhiệm cho các Vụ/Đơn vị, Cục Thuế, Chi cục Thuế trong việc hướng dẫn, trả lời các vướng mắc về chính sách thuế và quản lý thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế cấp dưới trên địa bàn quản lý. Củng cố, kiện toàn bộ phận một cửa, đường dây nóng, bố trí công chức có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn làm việc trong bộ phận tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cho người nộpthuế.

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra công vụ, quản lý cán bộ; đẩy mạnh việc điều động, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra; quan tâm và động viên kịp thời về đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức, người lao động trong ngành; thực hiện khen thường, biểu dương kịp thời đối với những gương điển hình tiên tiến trong ngành.

Tổng cục Thuế yêu cầu, Cục Thuế các tỉnh, thành phố định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6) và hàng năm (trước ngày 10/12) có trách nhiệm báo các tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thì hành công vụ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính theo quy định.

(PV)