Ngành Thuế thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các cục thuế địa phương tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thời gian tổ chức ngày pháp luật 2018 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi chung là Ngày Pháp luật Việt Nam) từ ngày 16/9 đến 30/11/2018, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ 5/11 đến 9/11/2018; Ngày Pháp luật Tài chính được tiến hành từ 15/8 đến 15/9/2019.

Tổng cục Thuế đề nghị, trong tuần lễ cao điểm, các đơn vị có thể sử dụng khẩu hiệu: "Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành Tài chính phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật tài chính, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh", hoặc căn cứ tình hình thực tế của đơn vị xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp.

Về nội dung hoạt động, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới ban hành, đặc biệt là các văn bản QPPL tài chính theo các hình thức thích hợp; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách, văn bản QPPL tài chính, kết quả thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên các báo, tạp chí trong và ngoài ngành Tài chính.

Đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích và đóng góp trong công tác xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cá nhân, tổ chức tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Theo đó, các đơn vị kịp thời kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các TTHC, không ban hành các TTHC mới khi không cần thiết; rà soát, đơn giản hóa và nâng cao thực thi các TTHC.

Kịp thời công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin về TTHC được kịp thời, đầy đủ, thuận lợi; tập trung đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tăng cường các dịch vụ công trực tuyến.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu, các đơn vị kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại, giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản QPPL cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

(PV)