Ngành thuế tích cực triển khai hoá đơn điện tử

(eFinance Online) -Triển khai thực hiện Thông báo số 195/TB-BTC ngày 15/04/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 2313/TB-TCT ngày 22/04/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP và các nội dung về hoá đơn điện tử.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, bổ sung các quy định làm cơ sở triển khai hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã số xác thực của cơ quan thuế, kết nối thông tin về hoá đơn giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc tại Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bao gồm: nguyên tắc triển khai; nguyên tắc phân loại đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; nguyên tắc phân loại đối tượng bắt buộc phải thực hiện chia sẻ, kết nối thông tin về hoá đơn với cơ quan thuế; các chế tài và thủ tục hành chính liên quan…

Tiến hành trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn về hoá đơn điện tử, hoá đơn có mã xác thực của cơ quan thuế; Thông tư quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chia sẻ, kết nối thông tin về hoá đơn với cơ quan thuế; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tiêu chí phân loại xác định của cơ quan thuế.

Xây dựng các quy định về quy trình nghiệp vụ triển khai hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, kết nối thông tin về hoá đơn giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp.

Phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính thực hiện các bước, quy trình chuẩn bị lập dự án công nghệ thông tin phục vụ triển khai hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, kết nối thông tin giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và cổng thông tin điện tử quốc gia về hoá đơn để phục vụ công tác quản lý thuế, tra cứu và chia sẻ thông tin về hoá đơn phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan…

Trình Bộ Tài chính việc triển khai mở rộng thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã số xác thực của cơ quan thuế, kết nối thông tin với cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị và một số hàng hoá, dịch vụ khác có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán tại thành phố Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương

Bổ sung các quy định về tem thuốc lá, tem thuốc lá điện tử, quy định về kết nối thông tin về sử dụng tem thuốc lá giữa doanh nghiệp sản xuất và cơ quan thuế nhằm phục vụ công tác quản lý thuế tại Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

(TAT)