Nghĩa vụ thuế liên quan đến các dự án ODA

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 137/TN&PTĐT của Công ty Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan đến các dự án ODA.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, Dự án thu gom, xử lý và thoát nước của thành phố Vũng Tàu do chính phủ Pháp tài trợ; Dự án thu gom, xử lý và thoát nước thải thị xã Bà Rịa do Chỉnh phủ Liên bang Thụy Sỹ tài trợ để phê duyệt vào thời điểm Thông tư số 41/2002/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì các loại thuế áp dụng đối với dự án ODA bao gồm: thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế đối với nhà thầu nước ngoài xây lắp công trình, cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho các dự án ODA; các loại thuế, phí  và lệ phí khác (nếu có).  

Về nghĩa vụ thuế đối với Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA, nếu bên Việt Nam ký hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài để thực hiện dự án có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu nước ngoài nếu Nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu.

Nhà thầu nước ngoài nếu đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế, hoặc đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thì Nhà thầu nước ngoài trực tiếp thực hiện việc khai thuế , nộp thuế khi thực hiện các hợp đồng thầu.

(T.H)