Nỗ lực trong công tác chống chuyển giá

Nhằm đấu tranh đối với vi phạm pháp luật của các hành vi chuyển giá, tránh thuế của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã và đang nỗ lực hết mình, thực hiện đồng bộ giữa khâu xây dựng và hoàn thiện chính sách thuế cũng như khâu tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý các doanh nghiệp có hành vi chuyển giá, tránh thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 

Xây dựng và hoàn thiện chính sách thuế

Trong những năm qua, Bộ Tài chính đã tích cực nghiên cứu và ban hành một số Thông tư quy định về xác định giá sản phẩm chuyển giao trong giao dịch liên kết như: Thông tư số 74/1997/TT-BTC ngày 20/10/1997, Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/03/2001, Thông tư số 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 và Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết, Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 hướng dẫn việc áp dụng Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế.
 
Tăng cường công tác kiểm tra
 
Ngày 21/5/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BTC về việc phê duyệt Chương trình hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-2015. Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Thuế đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động chuyển giá, đổi mới phương thức thanh tra và tập trung thanh tra đối với các tập đoàn có nhiều doanh nghiệp thành viên; các ngành nghề có dấu hiệu rủi ro lớn về thuế do hành vi chuyển giá của doanh nghiệp liên kết; hàng năm, cơ quan thuế phải đảm bảo số vụ thanh tra giá chuyển nhượng chiếm ít nhất 20% số cuộc thanh tra.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong thời gian qua, cơ quan thuế đã đặt nhiệm vụ thanh tra hoạt động chuyển giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm thực hiện chỉ tiêu đã được Bộ Tài chính giao theo Quyết định 1250/QĐ-BTC nêu trên. Kết quả thanh tra của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp lỗ, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá trong thời gian qua. Năm 2013, Tổng cục Thuế đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra tại 2.110 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá, đã kiến nghị thu vào NSNN trên 988 tỷ đồng, giảm khấu trừ 139,5 tỷ đồng, giảm lỗ 4.192,86 tỷ đồng. Và trong 4 tháng đầu năm 2014, hoàn thành thanh tra, kiểm tra tại 361 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá, đã kiến nghị thu vào NSNN trên 287,2 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế trên 17,6 tỷ đồng, giảm lỗ trên 1.232,5 tỷ đồng.

Việc chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác thanh tra hoạt động chuyển giá trong thời gian qua của Bộ Tài chính, số lượng các doanh nghiệp FDI kê khai thua lỗ đã giảm đi rõ rệt và nhiều doanh nghiệp trước đây kê khai bị lỗ thì nay đã kê khai có lãi lớn, nhiều doanh nghiệp khác trước đây kê khai với mức lợi nhuận không đáng kể thì nay đã kê khai tăng lợi nhuận mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đang còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

Trong thời gian tới, ngoài việc chỉ đạo cơ quan thuế tiếp tục mở rộng phạm vi thanh tra hoạt động chuyển giá sang nhiều lĩnh vực khác nhau, Bộ Tài chính sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp để hạn chế việc lợi dụng tình trạng chuyển giá để tránh thuế.
 
Theo đó, Bộ Tài chính sẽ thành lập Bộ phận chuyên trách quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá; lựa chọn những công chức có nhiều kinh nghiệm, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ tin học, ngoại ngữ và có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình với công việc để làm việc tại bộ phận chuyên trách này; tích cực đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về phân tích rủi ro và thanh tra hoạt động chuyển giá cho đội ngũ công chức làm việc chuyên trách về giá chuyển nhượng.

Tập trung xây dựng và hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu so sánh làm cơ sở cho công tác phân tích rủi ro và thanh tra hoạt động chuyển giá. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá lớn làm trong sạch môi trường đầu tư và tạo ra sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế; Tích cực và chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong công tác kiểm soát hoạt động chuyển giá như: Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng....; Tích cực xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về quản lý hoạt động chuyển giá, công khai danh tính của doanh nghiệp có hành vi chuyển giá nghiêm trọng và các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, tiếp tay cho doanh nghiệp thực hiện hành vi chuyển giá, tránh thuế.

Bộ Tài chính sẽ thực hiện thường xuyên, liên tục áp dụng các biện pháp nêu trên nhằm phòng chống có hiệu quả hơn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế hạn chế tối đa hành vi chuyển giá, tránh thuế của doanh nghiệp trong thời gian tới.
 
(T.H)