Nợ thuế có được giải phóng hàng?

Do công ty vừa thanh toán xong tiền thuế nợ nên chưa đủ tiền để nộp tiền thuế phát sinh. Trường hợp này có được xem xét giải phóng hàng không? (Đinh Thanh Tú, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Nợ thuế có được giải phóng hàng?

Trả lời: Trường hợp người nộp thuế đang có nợ quá hạn nhưng chưa thuộc diện cưỡng chế, quy định tại điều 42 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP, thì được làm thủ tục hải quan cho các lô hàng phát sinh.

Nếu lô hàng mới phát sinh thuộc diện phải nộp thuế trước khi giải phóng hàng thì cơ quan hải quan không được thông quan, giải phóng hàng cho đến khi người nộp thuế nộp hết số tiền thuế nợ, tiền phát sinh theo trình tự nêu trên.

Trường hợp người nộp thuế có chứng từ bảo lãnh về số thuế phát sinh thì cơ quan hải quan cho phép đối tượng nộp thuế được thông quan hàng hóa.

Trường hợp người nợ thuế đang có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp không qua ân hạn thuế, nếu có bảo lãnh về số thuế phát sinh thì cơ quan hải quan cho phép đối tượng nộp thuế được làm thủ tục hải quan nhưng chỉ thông quan khi người nộp thuế thực hiện thanh toán xong tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu quá hạn hoặc có bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng bảo lãnh tòan bộ số nợ trên, thời hạn bảo lãnh số nợ này không quá thời hạn bảo lãnh lô hàng mới phát sinh theo quy định.

(Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam)