Phải thông báo văn bản cho cơ quan thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh

Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo không chấp nhận việc tạm ngừng kinh doanh của CN Chấn Hưng- Công ty CP Lương thực & Thương mại Vĩnh Phúc.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì Tổ chức, cá nhân tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là 05 (năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc tạm ngừng kinh doanh, lý do tạm ngừng kinh doanh.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 01 (một) năm. Sau khi hết thời hạn ghi trên thông báo, nếu tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế chậm nhất là 05 (năm) ngày trước ngày tạm ngừng tiếp theo, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 (hai) năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trước khi tạm ngừng kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên theo Cục thuế Vĩnh Phúc, Công ty trên có đơn xin tạm ngừng kinh doanh trái quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2012/TT-BTC. Mặc dù Công ty xin tạm nghỉ từ 1/4/2015 đến ngày 1/4/2016 nhưng đến ngày 20/8/2015 mới gửi Công văn tới Cơ quan thuế.

Hơn nữa Công ty chưa chấp hành thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế theo quy định, chưa nộp hồ sơ khai thuế từ Quý II/2015 đến nay.

Vì vậy, Cục thuế Vĩnh Phúc không chấp nhận việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu CN Chấn Hưng- Công ty CP Lương thực & Thương mại Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện nộp hồ sơ khai thuế từ kỳ tính thuế quý II/2015 đến nay.

(T.H)