Phân chia lợi nhuận từ kết quả nghiên cứu KHCN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2014/NĐ-CP, hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ 2013, có hiệu lực từ ngày 15/03/2014.

Phân chia lợi nhuận từ kết quả nghiên cứu KHCN

Theo đó, lợi nhuận thu được từ việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NCKH&PTCN) sử dụng NSNN được phân chia như sau:

- Thù lao cho tác giả theo thỏa thuận, tối thiểu là 30%.

- Người môi giới (nếu có) theo thỏa thuận nhưng không quá 10%.

Phần còn lại được phân chia:

- Trường hợp được giao quyền sở hữu thì 50% dành cho đầu tư NCKH&PTCN, 50% dành cho quỹ phúc lợi, khen thưởng của tổ chức;

- Trường hợp được giao quyền sử dụng thì trả cho đại diện chủ sở hữu theo thỏa thuận nhưng không quá 10%, phần còn lại dành 50% cho đầu tư NCKH&PTCN, 50% cho quỹ phúc lợi, khen thưởng của tổ chức.

(T.H)