​Phí thẩm định cấp GCN đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo dự thảo, người nộp phí phải nộp phí đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; phí nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức thu phí mở tại kho bạc nhà nước.

Thẩm định cấp mới, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy chứng nhận (trong trường hợp Hồ sơ năng lực của tổ chức không còn giá trị), mức thu phí được xác định theo công thức sau:

Mức thu phí = Chi phí thẩm định x K x M

Trong đó:

- Chi phí thẩm định: 42 triệu đồng (Mức chi phí tối thiểu thực hiện đánh giá hồ sơ, kiểm tra thực tế tại tổ chức và họp Hội đồng thẩm định một hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường).

- K: Hệ số vị trí địa lý theo khu vực của tổ chức đề nghị chứng nhận.

- M: Hệ số điều chỉnh theo số lượng thông số môi trường đề nghị chứng nhận.

Mức phí thẩm định được đề xuất cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

M

K

Dưới 16 thông số

(M = 1,0)

Từ 16 đến 30 thông số

(M = 1,2)

Từ 31 đến 45 thông số

(M = 1,4)

Từ 46 đến 60 thông số

(M = 1,6)

Trên 60 thông số

(M = 1,8)

Đồng bằng sông Hồng (K = 1,0)

42.000

50.400

58.800

67.200

75.600

Trung du và miền núi phía Bắc

(K = 1,1)

46.200

55.440

64.680

73.920

83.160

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (K = 1,2)

50.400

60.480

70.560

80.640

90.720

Tây Nguyên

(K = 1,3)

54.600

65.520

76.440

87.360

98.280

Nam Bộ (K = 1,4)

58.800

70.560

82.080

94.080

105.840

Thẩm định cấp lại giấy chứng nhận trong trường hợp Hồ sơ năng lực của tổ chức vẫn còn giá trị, mức phí đề xuất cụ thể như sau:

Số TT

Số lượng thông số môi trường đề nghị chứng nhận

Mức thu

(1.000 đồng)

1

Dưới 16 thông số

13.000

2

Từ 16 đến 30 thông số

15.600

3

Từ 31 đến 45 thông số

18.200

4

Từ 46 đến 60 thông số

20.800

5

Trên 60 thông số

23.400

(PV)