Phí thẩm định dịch vụ quan trắc môi trường

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 52/2014/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet. Ảnh minh hoạ - nguồn internet.

Theo đó, tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải nộp phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Cụ thể, đối với trường hợp cấp mới, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy chứng nhận (nếu hồ sơ năng lực của tổ chức không còn giá trị) thì mức phí thẩm định thấp nhất sẽ là 42 triệu đồng, mức thu phi cao nhất là 105,84 triệu đồng.

Mức phí cụ thể sẽ được tính theo công thức sau: Mức thu phí = Chi phí thẩm định x K x M

Trong đó, Chi phí thẩm định là 42.000.000 đồng (Mức chi phí tối thiểu thực hiện đánh giá hồ sơ, kiểm tra thực tế tại tổ chức và họp Hội đồng thẩm định một hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường);  K là Hệ số vị trí địa lý theo khu vực của tổ chức đề nghị chứng nhận, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này; M là Hệ số điều chỉnh theo số lượng thông số môi trường đề nghị chứng nhận.

Phí thẩm định cấp lại giấy chứng nhận trong trường hợp Hồ sơ năng lực của tổ chức vẫn còn giá trị tối đa là 23,4 triệu và tối thiểu là 13 triệu.

Thông tư này sẽ áp dụng từ ngày 10/6/2014.

(T.H)