Phương án giải quyết tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Tổng cục Thuế vừa có công văn 4725/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Căn cứ  khoản 1, 3, 4, 5, Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định; Điều 18 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; khoản 1, Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP;  khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 24 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP; Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất và phê duyệt giá đất theo Quyết định giao đất, Quyết định phê duyệt giá đất của UBND cấp tỉnh hoặc thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế đã phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Nếu quá thời hạn phải nộp tiền vào ngân sách thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 5, Điều 17 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP hoặc theo khoản 3, Điều 24 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp sau khi cơ quan thuế đã thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, sau đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản điều chỉnh về căn cứ tính nghĩa vụ tài chính (thay đổi diện tích, đơn giá, hoặc miễn, giảm), làm giảm số tiền phải nộp. Cho nên, khi cơ quan thuế xác định lại số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp thấp hơn và phát hành Thông báo điều chỉnh số tiền phải nộp của Thông báo đã phát hành trước đó và xác định lại số tiền chậm nộp theo nghĩa vụ tài chính thực tế phải nộp.

(T.H)