Phương pháp tính thuế GTGT của DN, HTX mới thành lập

Tổng cục Thuế vừa có công văn  2616/TCT-CS hướng dẫn về thuế GTGT liên quan đến phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập Chi nhánh (bao gồm cả Chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp) sau thời điếm 01/01/2014 ở các địa phương khác với trụ sở chính của doanh nghiệp thì chi nhánh khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi nhánh thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuể tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Về việc tiếp nhận Thông báovề việc áp dụng phuơng pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014, Tống cục Thuế đã có công văn số 858/TCT-KK ngày17/3/2014 hướng dẫn chung Cục thuế các tỉnh, thành phố, theo đó không quy định thời hạn nhận mẫu số 06/GTGT. Cơ quan thuế tổ chức tiếp nhận Thông báo theo mẫu số 06/GTGT của doanh nghiệp, hợptác xã mới thành lập và hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC và công văn số 5485/BTC-TCTngày 26/04/2014 của Bộ Tài chính.

Về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trường hợpdoanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư trước ngày 01/01/2014 đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có doanh thu thì doanh nghiệp tiếp tục áp dụng phương phápkhấu trừ thuế trong năm 2014.
 
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2014 có thực hiện đầu tư theo dự ánđầu tư được cấp có thấm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
 
Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từngày 01/01/2014 đến trước ngày 26/4/2014 có dự án đầu tư không thuộc đối tượngđược cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng cóphương án đầu tư được người có thấm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, chưa thông báo phát hành hóa đơn hoặc chưa mua hóa đơn bán hàng củacơ quan thuế để sử dụng thì thực hiện theo công văn số 5485/BTC-TCT ngày26/04/2014 của Bộ Tài chính.
 
(T.H)