Quản lý hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Thực hiện việc quản lý chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đúng quy định không để phát sinh trường hợp hoàn thuế 2 lần đối với cùng một chứng từ nộp thuế khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, tránh gây thất thoát ngân sách Nhà nước (NSNN) trong quá trình hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Mới đây, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1350/TCT-KK ngày 23/4/2014 về việc hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa và Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2014 về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa.

Theo đó, “Cơ quan hải quan có trách nhiệm gửi một bản quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả khoản thu NSNN nêu trên cho cơ quan thuế quản trực tiếp NNT để làm cơ sở đối chiếu và thu hồi số thuế GTGT đã khấu trừ hoặc hoàn thuế khâu nội địa (nếu có) của các chứng từ nộp thuế đã được điều chỉnh hoặc hoàn thuế tại cơ quan hải quan theo quy định”.

Ngày 14/9/2015, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 8329/TCHQ-TXNK về việc phối hợp quản lý hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa (bản photocopy gửi kèm theo).

Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra và chỉ đạo các chi cục thuế kiểm tra địa chỉ email đại diện của đơn vị, nếu chưa có thì thực hiện tạo địa chỉ email đại diện theo Quyết định số 778/QĐ-TCT ngày 16/6/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy chế quản lý, triển khai, vận hành hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin tại cục thuế, chi cục thuế với cấu trúc tendonvi.xxx@gdt.gov.vn thông báo tới cơ quan hải quan được biết để trao đổi thông tin phối hợp hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa với cơ quan hải quan theo nội dung công văn số 8329/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2015 nêu trên.

Cục thuế/chi cục thuế phân công cán bộ có trách nhiệm quản lý, sử dụng địa chỉ email đại diện này thường xuyên kiểm tra thư đến, báo cáo lãnh đạo đơn vị và thay mặt đơn vị gửi thư cho cơ quan hải quan có liên quan.

(KH)