Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 được miễn thuế

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF) đề nghị hướng dẫn về cơ chế miễn thuế đối với các hoạt động và giao dịch của CGIF. Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính ban hành công văn 16855 /BTC-TCT hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có chỉ đạo tại công văn số 5088/VPCP-KTTH về vấn đề miễn thuế của CGIF, áp dụng theo quy định tại Hiệp định thành lập CGIF và Hiệp định thành lập ADB, giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Về nghĩa vụ thuế của CGIF, Bộ Tài chính cho biết, CGIF, các tài sản, bất động sản, thu nhập và các hoạt động, giao dịch của CGIF được miễn tất cả các loại thuế và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

CGIF được miễn các nghĩa vụ về thanh toán, khấu trừ hoặc thu bất kỳ loại thuế hay thuế quan nào phát sinh từ các khoản thanh toán của CGIF cho các tổ chức/cá nhân Việt Nam.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Thuế không yêu cầu CGIF kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhận được các khoản thanh toán từ CGIF. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam không phải là nhân viên của CGIF nhận được các khoản thanh toán từ CGIF có nghĩa vụ tự kê khai, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, tiền lương và tiền công mà CGIF trả cho các Giám đốc, các cán bộ và nhân viên của CGIF, kể cả các chuyên gia đang thực hiện các nhiệm vụ của CGIF, không có quốc tịch Việt Nam, sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Việt Nam.

Giám đốc, cán bộ, nhân viên và chuyên gia của CGIF nêu tại khoản trên không có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công do CGIF chi trả. Đề nghị các Cục Thuế không yêu cầu CGIF kê khai, khấu trừ, nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với khoản thu nhập được miễn thuế nêu trên.

Trường hợp các cá nhân được miễn thuế TNCN nêu trên có phát sinh các khoản thu nhập khác tại Việt Nam, các cá nhân có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế TNCN tại Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Đối với các nhân viên của CGIF là người có quốc tịch Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn riêng sau khi có ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về việc này.

(T.H)